“สังคมร่มเย็นเป็นสุข…..ได้ด้วยความเข้มแข็งของครอบครัว”

ชี้ความเป็นกันเองภายใน ดูแลเอาใจใส่ ป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆ ได้

“สังคมร่มเย็นเป็นสุข…..ได้ด้วยความเข้มแข็งของครอบครัว” 

          สถาบันครอบครัวนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสั่งสอน อบรม ให้ความรักความอบอุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆ ได้หันเข้าหาอบายมุข ซึ่งตรงกับที่เอแบคโพลล์ทำการสำรวจ “สถานการณ์ครอบครัวไทยในสังคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” จำนวนทั้งสิ้น 1,845 ตัวอย่างร้อยละ 50.8 ระบุการสร้างความเป็นกันเองภายในครอบครัว/การดูแลเอาใจใส่สร้างความรัก ความอบอุ่น สามารถจัดการเพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆ ในครอบครัวได้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี กล่าวว่า “ตัวชี้วัดที่สามารถทำให้ครอบครัวเข้มแข็งได้นั้น ต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว มีเศรษฐกิจพอเพียงมีสิ่งแวดล้อมทีดี มีที่อยู่อาศัย พ่อแม่เลี้ยงลูกเป็นและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง”

 

          ดูเหมือนการสร้างสถาบันครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งได้นั้น จะต้องมาจากการร่วมมือของทุกกภาคส่วนในสังคมเพื่อที่จะต่อสู้สิ่งเลวร้ายต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ อบายมุข และสิ่งมอมเมาในสังคม การทำงานของภาคีเครือข่ายครอบครัวร่วมกับสสส. ในปัจจุบันได้พยายามขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางการส่งเสริมครอบครัวและสิทธิครอบครัวในรัฐธรรมนูญ รวมทั้งผลักดันให้เกิดกลไกทางกฎหมาย เพื่อช่วยส่งเสริมให้สังคมให้ร่วมมือในการสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งถ้าครอบครัวแข็งแรงก็จะไม่ถูกสื่อหลอกลวง

 

          สิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกัน เราต้องเรียกร้องให้รัฐออกกฎหมายส่งเสริมครอบครัวขึ้นมีกลไกสนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาส่งเสริมครอบครัว เมื่อทุกหน่วยงานหันมาส่งเสริมครอบครัว จะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอถ้าส่งเสริมเรื่องครอบครัวแล้วแต่ละครอบครัวหันมาสนใจแต่ครอบครัวตัวเองเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ผิด เพราะเด็กจะมีปัญหา ครอบครัวอื่นไม่สามารถเข้าไปเรียนรู้กับครอบครัวนี้ได้ถ้าเข้าไปก็หาว่ายุ่งครอบครัวขยายหายไป กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว สิ่งที่ต้องการทำต่อไปคือทำให้ครอบครัวได้เรียนรู้ว่า การที่คุณจะสร้างสุขภาวะหรือว่าความผาสุกของครอบครัว มันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวคุณต้องสร้างสุขให้กับสังคมด้วย คุณต้องสร้างสุขให้กับผู้อื่นด้วย เมื่อคุณสร้างสุขให้กับผู้อื่นครอบครัวของคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่ความสุขจากความเห็นแก่ตัวแค่ภายในครอบครัว”

 

          งานสมัชชาครอบครัวปี 2550 “สมัชชาครอบครัว…สู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข” ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 5-6 เมษายน ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิตที่ผ่านมา มีภาคีเครือข่ายและคนทำงานด้านครอบครัวจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประมาณ 1,500 คน งานสมัชชาครั้งนี้ ถือว่า เป็นการร่วมพลังของคนทำงานด้านครัวมากที่สุดครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะเพื่อร่วมกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ….ให้เป็นผลสำเร็จ สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้กลไกต่างๆ ในสังคมในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุขในอนาคต รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัวได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาครอบครัวตลอดจนเพื่อสร้างการเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวอันหลากหลาย แก่หน่วยงานองค์กร ตลอดจนเครือข่ายและภาคีต่างๆ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัว และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันครอบครัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 

          ในเบื้องต้นเวทีสมัชชาครอบครัว ได้ข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว 7 ข้อและได้ยื่นต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือ

 

          ข้อ 1 รัฐบาลต้องส่งเสริมและสนับสนุนการผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวในทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคม

 

          ข้อ 2 รัฐบาลต้องผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวและนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

          ข้อ 3 รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการและบริการขั้นพื้นฐานสำหรับครอบครัวทุกกลุ่ม ทั้งครอบครัวทั่วไปและครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน เพื่อให้ครอบครัวสามารถดำรงความเป็นครอบครัวและทำหน้าที่ของครอบครัวให้มีสภาพชีวิตที่ดี

 

          ข้อ 4 รัฐบาลต้องสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สาธารณะ/พื้นที่การเรียนรู้สำหรับครอบครัวในชุมชน/สังคม เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของครอบครัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือเกื้อหนุนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนและสถาบันต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว

 

          ข้อ 5 รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีสมัชชาครอบครัวในทุกพื้นที่/ทุกระดับของสังคมที่นำไปสู่สมัชชาครอบครัวแห่งชาติประจำปี เพื่อเกื้อหนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยเป็นกลไกผลักดันการระดมความคิดเห็นของกลุ่มสมัชชาย่อยทุกภาคส่วน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในอันที่จะส่งเสริมให้เกิดพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของครอบครัวตามสภาพความเป็นจริง

 

          ข้อ 6 รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีชื่อสร้างสรรค์และแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับครอบครัวในทุกด้านทั้งในด้านครอบครัว ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดำรงชีวิตครอบครัว ตลอดจนมีมาตรการจัดการและควบคุมสื่อที่ไม่สร้างสรรค์หรือบ่อนทำลายความเข้มแข็งของครอบครัว

 

          ข้อ 7 รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมครอบครัว พ.ศ…..เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมีการบังคับใช้ ติดตามผลและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องและคุ้มครองความมั่นคงของครอบครัว

 

          แม้งานสมัชชาครอบครัวที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น จุดเริ่มต้นที่ต้องการกระตุ้นสังคมไทยทุกภาคส่วนได้หันกลับมาตระหนักและให้ความสำคัญเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมร่มเย็นที่ตั้งต้นจากการสร้างฐานของสังคมคือครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

Update:22-07-51

Shares:
QR Code :
QR Code