สอนให้รู้จักความสุขแท้

สอนให้รู้จักความสุขแท้

สสส.จับมือเครือข่ายพุทธิกา จัดโครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” มุ่งหวังสร้างประสบการณ์ความสุขแท้แก่เยาวชน โดยไม่พึงพาวัตถุ ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าความเป็นไทย

นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.ได้ร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จัดโครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” ขึ้น โดยจะมีการเปิดรับเยาวชนในช่วงเมษายนนี้ เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์และสรุปบทเรียนให้แก่เยาวชนและชุมชนในประเด็นการสร้างความสุขที่ถูกต้องในหลักคิด 4 ประการ คือ 1. การมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ 2. การไม่หวังลาภลอยคอยโชค 3. การเชื่อมั่นในความเพียรพยายาม และ 4. การรู้จักใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ

ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้สร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ทำกิจกรรมและเครือข่ายผู้ทำงานพัฒนาในพื้นที่ โดยได้เลือกพื้นที่ต้นแบบ 2 แห่งทำกิจกรรม ได้แก่ 1. อุบลราชธานี จะเน้นประเด็นการพัฒนากับเยาวชนที่ประสบปัญหาชีวิต จนอาจเป็นที่มาของการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยจะไปช่วยถอดบทเรียน เพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ไม่กลับมาอีกและคืนโอกาสกลับเข้าสังคมอย่างมีความสุข 2. สงขลา จะเป็นการให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา โดยนำเอาหลักคิดไปใส่ในหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของความเป็นไทยที่เรามีอยู่ โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ