สอนแกนนำเด็กเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-ดิจิทัล

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute


ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute


สอนแกนนำเด็กเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ-ดิจิทัล  thaihealth


จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน และนักกิจกรรม เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม2561 ครูโอ กับ ครูโจ๊ก ครูหนุ่มไฟแรงจาก รร.บางปะกอกวิทยาค / รร.ราชวินิต มัธยม จัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล ให้กับแกนนำเด็ก เยาวชน และนักกิจกรรม เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กเยาวชน (สสย.) โดยเด็กเยาวชนได้สำรวจการใช้สื่อของตนเองและเพื่อนๆ เรียนรู้บทบาทและการเปลี่ยนแปลงของสื่อจนถึงยุคสื่อหลอมรวม โดยสืบค้นความเป็นมาของสื่อประเภทต่างๆ เรียนรู้การประกอบสร้างของสื่อ และสิ่งที่แฝงมากับสื่อคือค่านิยม อคติ การเหมารวม และการเลือกปฎิบัติต่อคนกลุ่มต่างๆ เช่น คนชาติพันธุ์ ผู้หญิง แรงงานต่างชาติ ฯลฯ ในภาพเด็กเยาวชนฝึกวิเคราะห์ข่าวว่าชิ้นไหนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชิ้นไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคล หลังจากนี้จะเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในเรื่องทักษะการบริหารจัดการการใช้เวลาบนหน้าจอความปลอดภัย การรักษาความเป็นส่วนตัว ความรับผิดชอบและจริยธรรม การสร้างอัตลักษณ์ในโลกออนไลน์ แม้เด็กๆ เยาวชนจะต่างวัย ต่างพื้นที่ หลากหลายกลุ่ม กลับทำให้การเรียนรู้เข้มข้นมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code