สอจร.สัญจรจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ที่มาและภาพประกอบ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สอจร.สัญจนจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


สอจร. นำคณะทำงานและเครือข่ายสัญจรภาคอีสานตอนบน  ดูการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่นครพนม


ที่จังหวัดนครพนม  นายสุวิทย์  จันทร์หวร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เป็นประธานให้การต้อนรับและเปิดประชุม  สอจร.สัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  จังหวัดนครพนม  ที่คณะกรรมการบริหารและทีมสนับสนุนแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด  (สอจร.)  ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน  จัดขึ้นเพื่อให้เครื่อข่ายหน่วยงาน  5  เสาหลักด้านการป้องกันและแก้ไขงานอุบัติเหตุทางถนนจาก  7  ภาคทั่วประเทศ  จำนวน  150  คน  ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม  เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 


ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน  อำเภอและระดับจังหวัด  โดยเป็นการบูรณาการแผนงาน  งบประมาณ  กิจกรรม  และแนวทางในการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม  เพื่อสร้างให้ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 


พลตำรวจตรี  อานนท์  นามประเสริฐ  เปิดเผยว่า  การศึกษาดูงานในครั้งนี้แบ่งเป็น  3  ส่วนด้วยกัน  คือการดูงานการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น  ซึ่งได้เลือกที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง  เพราะมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์  3  ปีซ้อน


สอจร.สัญจนจังหวัดนครพนม แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน thaihealth


โดยก่อนหน้านี้  ตำบลบ้านผึ้ง  มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นตำบลขนาดใหญ่  มีจำนวนประชากรมาก  พื้นที่ติดถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเขตจังหวัด  ประกอบกับมีการขยายผิวจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แต่เมื่อมีการขับเคลื่อนงานที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแล้วประสบผลสำเร็จ  จึงอยากให้คณะทำงานทั่วประเทศได้มาเห็น  มาศึกษา  และแลกเปลี่ยนการดำเนินด้วยตัวเอง  เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 


ขณะที่ส่วนที่  2  จะเป็นการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนของกองร้อยนักเรียนจากโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  อำเภอธาตุพนม  ซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการปลุกระดมเยาวชนขึ้นมาเป็นตำรวจนักเรียนเพื่อดูแลโรงเรียนของเขาดูแลเพื่อนๆของเขาจนกระทั่งไม่มีอุบัติเหตุ 


นอกจากนี้  ยังนำไปสอนผู้ใหญ่ในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุชุมชน  ทำให้ทุกวันนี้ถนนสายรองในนครพนมดูดีขึ้น  อุบัติเหตุรถลง  การศูนย์เสียในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน  กลุ่มเสี่ยงลดลง  และสุดท้ายคือการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและคณะสหวิชาชีพ  ที่ได้ร่วมกันนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนและมีผู้เสียชีวิตมาวิเคราะห์  เพื่อหาสาเหตุและนำไปสู่แนวทางป้องกันอุบัติเหตุที่ประสบผลสำเร็จ 


โดยมีพนักงานสอบสวนเป็นแม่งาน  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ  ทั้งการจัดการจราจรบนถนนในชุมชน  ภายใต้วิธีการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกับเครือข่ายกองร้อย  อสจร.  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนให้มีความปลอดภัย  การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกร่วมกับ  อสม.  การปรับปรุงสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อม  ทัศนวิสัย  การติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วและป้ายจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


 

Shares:
QR Code :
QR Code