สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


สสส.ร่วมกับ สธ. ผนึกกำลัง 22 หน่วยงาน ภาครัฐ-สมาคมและองค์กรวิชาชีพ-ภาคประชาสังคม-องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ปลุกกระแสเชื้อดื้อยาในสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก เผยคนไทยตระหนักรู้ 82% แพทย์จ่ายยาเหมาะสม ลดปัญหาเชื้อดื้อยา


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา และดร.แดเนียล เคอร์เทส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


ร่วมเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ปี 2563 (Thailand’s World Antimicrobial Awareness Week 2020) จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และ 22 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ เครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


 นายอนุทิน กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ ได้ร่วมกับผู้นำจากทั่วโลกรับรองปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ปี 2559 ในฐานะเป็นประธานกลุ่มประเทศ G-77 และผู้นำประเทศไทย เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นวิกฤตร่วมกันของทุกประเทศ มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 700,000 คนต่อปี ซึ่งประเทศไทย 38,000 คนต่อปี


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


จากการติดตามในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พบว่า บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยามากขึ้น มีอัตราการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 20) ในกลุ่มโรคที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เช่น หวัด และโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ซึ่งช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเพิ่มขึ้นประมาณ 600 แห่ง


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


และจากการสำรวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 ในคนไทยอายุมากกว่า 15 ปี 54 ล้านคน พบว่า มีความรู้และเข้าใจเรื่องเชื้อดื้อยา และยาต้านจุลชีพในระดับที่ดีพอ ประมาณ 13 ล้านคน ประเด็นสำคัญคือการทำให้ประชาชนอีกกว่า 41 ล้านคนมีความรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในทุกภาคส่วนได้


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมงาน World Antimicrobial Awareness Week ซึ่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือจาก WHO FAO OIE USAID Fleming fund/UK Aid สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยามาโดยตลอด


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งชุดกิจกรรมย่อยแบ่งเป็น 3 แพลตฟอร์ม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในคนและสัตว์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ผลักดันให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ซึ่งนอกจากร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “Antibiotic Awareness Day” ขึ้นในตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ยังคงดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 จัดทำสปอตโฆษณารณรงค์ผ่านช่องทางสื่อกระแสหลัก จนทำให้ประชาชนเกิดการรับรู้และความเข้าใจสูงถึงร้อยละ 82


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


รวมถึงสนับสนุนแผนงานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศไทยภายใต้กรอบองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2560–2564 และมุ่งพัฒนากลไกเฝ้าระวังและจัดการความรู้ปัญหาเชื้อดื้อยา เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดี ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


สสส.และภาคีเครือข่าย รณรงค์วันยาต้านจุลชีพโลก thaihealth


สำหรับการจัดกิจกรรมมีต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมของบุคลากรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

Shares:
QR Code :
QR Code