สสส.เสริมคุณภาพชีวิต ‘ไทยเกรียง’ โมดเดลต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง

ปัจจุบันการลงทุนเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่นานาชาติให้ความสำคัญ และมีการหารือเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยเรา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ที่ประเทศไทย ภายหลังจากได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมและการศึกษา (the international union of health promotion andeducation: iuhpe) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 2,200 คน จาก 81 ประเทศทั่วโลก

การประชุมครั้งนี้ อยู่ภายใต้หัวข้อว่า “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ” ซึ่งนอกจากจะมีการพูดคุยกันแล้ว ยังได้พานักสร้างเสริมสุขภาพไปเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ “ไทยเกรียง” เพื่อเปิดโอกาสให้ ได้พูดคุยกับคนชุมชน “ไทยเกรียง” ซึ่งเป็นชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของแรงงานอุตสาหกรรมทอผ้ากว่า 5,000 คน ที่นายจ้างได้ปิดกิจการเมื่อปี 2543

ซึ่ง สสส.ได้เข้าไปฝึกอบรม ให้คำปรึกษา จนเป็นชุมชนที่มีระบบออมทรัพย์เป็นรูปธรรม และได้ลดปัญหาความรุนแรงจากการดื่มแอลกอฮอล์ จนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนต้นแบบที่มีหลายหน่วยงานมาศึกษาดูงาน

น.ส.อรุณี ศรีโต นายกสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาชีวิต (ไทยเกรียง) กล่าวว่า เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่โรงงาน “ไทยเกรียง” ได้ปิดตัวลงไป กลายเป็นคนว่างงานมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี แต่ต่อมาคนในชุมชนแห่งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน สร้างระบบที่เข้มแข็งขึ้นมาตั้งแต่เรื่อง การออมทรัพย์ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบได้มีกองทุนเลี้ยงชีพสำรองยามแก่ชรา ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 300 คน มีเงินออมทรัพย์รวม 3 ล้านกว่าบาท ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ เยาวชน และแรงงานนอกระบบทั้งที่อยู่ในพื้นที่ และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องการออมทรัพย์ที่ชุมชน “ไทยเกรียง” เป็นต้นแบบเท่านั้น แต่เรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัวแก่สตรีและครอบครัวอันเกิดจากสาเหตุการดื่มแอลกอฮอลล์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ชุมชนแห่งนี้ได้เห็นความสำคัญและนำโครงการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มจากการสร้างให้คนในพื้นที่เข้าใจโทษของแอลกอฮอล์ และระดมให้คนในพื้นที่มาเป็นอาสาสมัครในโครงการ และในที่สุดก็เลิกแอลกอฮอล์ได้เป็นผลสำเร็จ

นายจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า สสส.ได้เข้าไปเสริมชุมชนไทยเกรียงโดยเข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนในชุมชน ดูแลชุมชนและคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ยังได้เข้าไปฝึกอบรมเรื่องการเขียนแผนโครงการเพื่อเสนอกับหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในหลายๆ โครงการ การลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ การลดความรุนแรงต่อผู้หญิง และระบบออมทรัพย์ จนนำไปสู่การเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้

เรียกได้ว่า “ไทยเกรียง” เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเหมาะกับการเป็นชุมชนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งมาจากการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code