สสส. เปิดเวที พลังนักสื่อเสียงร่วมสร้าง “คนไทยหัวใจฟู”

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบโดย สสส.


สสส. เปิดเวที พลังนักสื่อเสียงร่วมสร้าง “คนไทยหัวใจฟู”  thaihealth


สสส. จับมือกลุ่มคนตัว D เปิดเวที พลังนักสื่อเสียงร่วมสร้าง “คนไทยหัวใจฟู” ดึงดีเจ 100 สถานีวิทยุทั่วไทยพัฒนาศักยภาพ เพิ่มกลยุทธ์ผลิตสื่อดี-หยุดข่าวลวงด้านสุขภาพ-สร้างประโยชน์ต่อชุมชน


สสส. เปิดเวที พลังนักสื่อเสียงร่วมสร้าง “คนไทยหัวใจฟู”  thaihealth


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ เชื่อมประสานการทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครบ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา สังคม โดยมีกระบวนการสนับสนุนให้คนไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนในการสร้างเงื่อนไขที่ดีให้กับสุขภาพ ระบบสื่อ เป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย  หากมีการใช้สื่ออย่างไม่เท่าทันย่อมส่งผลต่อสุขภาวะ เช่น การถูกคุกคามทำร้าย ทั้งด้านจิตใจและร่างกาย การถูกหลอกลวงจากข้อมูลคำโฆษณาในสื่อออนไลน์ และผลิตภัณฑ์ที่กระทบต่อสุขภาพ จึงมุ่งพัฒนา “ระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ” 2 ด้านหลัก 1. การพัฒนา “คน” สู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ” และ 2. การพัฒนา “ปัจจัยแวดล้อม


สสส. เปิดเวที พลังนักสื่อเสียงร่วมสร้าง “คนไทยหัวใจฟู”  thaihealth


นายวันชัย บุญประชา ผู้ก่อตั้งกลุ่มคนตัว D กล่าวว่า สสส. สนับสนุนนักสื่อเสียงและสร้างคนไทยหัวใจฟู เกิดวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวสร้างนักสื่อเสียงในภูมิภาคช่วยพัฒนาวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัวใน 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ชัยนาท สุพรรณบุรี กระบี่ พังงา พะเยา แพร่ น่าน เลย อุดรธานี และหนองคาย แล้วยังมี 200 สถานีใน 40 จังหวัดเชื่อมโยงสัญญาณกระตุ้นความสนใจดูแลสุขภาพ เปิดโอกาสให้เด็กได้ฟังเนื้อหาเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก สร้างการจดจำได้ดี กล้าแสดงออก มีสติปัญญาที่ดีขึ้น นำไปสู่พฤติกรรมสุขภาพที่ดี และกิจกรรมเพื่อในสังคม อาทิ การแบ่งปัน การดูแลผู้อื่น การจัดการสุขภาวะที่ดี รวมถึงการช่วยลดข่าวลวง (Fake news) นำเสนอแต่ข้อมูลที่ถูกต้องด้านสุขภาพ


สสส. เปิดเวที พลังนักสื่อเสียงร่วมสร้าง “คนไทยหัวใจฟู”  thaihealth


นายเชลศ ธำรงฐิติกุล นักสื่อเสียงวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ FM 107.50 MHz จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ตนเองได้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุสร้างคนไทยหัวใจฟู จากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญชวนคนในชุมชนมาทำงานสาธารณะประโยชน์ เริ่มต้นการทำงานจากการตระหนักถึงปัญหาเรื่องความสะอาดของบริเวณวัด โบสถ์ วิหาร จากนั้นได้บอกกล่าวกิจกรรมผ่านแกนนำ และผ่านรายการวิทยุของสถานีวิทยุชุมชนหนองหญ้าไซ เพื่อรับสมัครสมาชิกขบวนการคนตัว D วางแผนกิจกรรม และแบ่งบทบาทหน้าที่ ตลอดเวลาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้หัวใจฟูที่ได้เริ่มต้นทำงานสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชนของตนเอง ได้เห็นความสามัคคีของคนในชุมชนที่ต้องการรวมตัวกันทำความดี  และทุกคนมีความคิดร่วมกันว่า ต้องการรวมตัวกันทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป


นอกจากสื่อวิทยุ เกิดการพัฒนาช่องทางสื่อสารออนไลน์ อาทิ Facebook Fanpage / Youtube / Application ชื่อว่า Homeradio1 และ Line@ ชื่อว่า ขบวนการคนตัว D เพื่อเปิดช่องทางการเข้าถึงสื่อสุขภาวะตามบริบทใหม่ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตสื่อเสียงออนไลน์ (สื่อเสียงที่มีภาพประกอบ) มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวโดยเฉพาะ อาทิ เพลงเด็ก นิทาน สารคดี รายการสื่อเสียงออนไลน์


 

Shares:
QR Code :
QR Code