สสส.เดินหน้าดัน 7 นโยบายสาธารณะสู่ท้องถิ่น หวังให้พึ่งพาตนเอง

 

สสส.เดินหน้าผลักดัน 7 นโยบายสาธารณะลงสู่ท้องถิ่น ตั้งเป้าขยายฐานชุมชนท้องถิ่นพึ่งพาตนเองครอบคลุมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ใน 7 ประเด็นสาธารณะ ได้แก่ การดูแลสุขภาพโดยชุมชน การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน การจัดการภัยพิบัติ เกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการสวัสดิการสังคมโดยชุมชน โดยมีแกนนำเครือข่ายตำบลสุขภาวะ เข้าร่วมกว่า 500 คน


โดยนางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนจังหวะก้าวและยกระดับการทำงานเครือข่ายตำบลสุขภาวะ โดยรูปแบบการทำงาน เราจะกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองใน 7 ประเด็นสาธารณะสำคัญ เช่นประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากชุมชนใดสนใจ เราจะประสานไปยังเครือข่ายฯที่มีความเชี่ยวชาญ ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชนท้องถิ่นด้วยกัน โดยสสส.เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนให้ชุมชนเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างการเรียนรู้ระดับเครือข่ายด้วยกัน ทั้งนี้ ระยะเวลา 3 ปี เรามีเครือข่ายตำบลสุขภาวะจากทั่วประเทศทั้งหมด 1,500 แห่งที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี 300 ตำบลที่สามารถเป็นแม่ข่ายสำคัญในการขยายฐานตำบลสุขภาวะให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ เรายังจัดฝึกอบรมการแกนนำเครือข่ายในเรื่องการทำข้อมูล ,การเก็บข้อมูลคนในชุมชน, การวิเคราะห์-วิจัยชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถรู้ถึงปัญหาที่ชุมชนกำลังประสบอยู่ จนนำไปสู่การแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมถึงการอบรมด้านการสื่อสาร เพื่อให้สามารถสื่อสารกับสื่อมวลชนได้อย่างมีทักษะและกระบวนการที่ถูกต้อง

“สสส.ไม่ได้มีภารกิจเฉพาะการลดเหล้า บุหรี่ หรือปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่มีหน้าที่สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในทุกระดับของประเทศ โดยสิ่งที่สสส. เราอยากเห็นตำบลสุขภาวะทั้งหมดเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ โดยสสส.จะผลักดันประเด็นต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทย ไปสู่การเป็นนโยบายชาติต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน กล่าว

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code