สสส.-เครือข่ายงดเหล้า ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา เปิดประตูสู่ “ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า” หวังนำ“ความสุข 8 มิติ” สร้างแนวทางสังคมสุขปลอดเหล้า เน้นเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แค่ลด ละ เลิก ผลวิจัยชี้ชัดช่วยประหยัด 5,025 ล้านบาท

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส.-เครือข่ายงดเหล้า ชวนคนไทยงดเหล้าเข้าพรรษา เปิดประตูสู่ “ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า” หวังนำ“ความสุข 8 มิติ” สร้างแนวทางสังคมสุขปลอดเหล้า เน้นเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แค่ลด ละ เลิก ผลวิจัยชี้ชัดช่วยประหยัด 5,025 ล้านบาท

                   วันที่ 25 ก.ค. 2566 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าว “งดเหล้าเข้าพรรษา เปิดประตูสู่ฤดูกาลสุขปลอดเหล้า ปี 2566” และเสวนาบุคคลสร้างสุข 8 สไตล์ สร้างแรงบันดาลใจความสุขเริ่มต้นที่ตัวคุณ สร้างค่านิยมสร้างเสริมสุขภาพเลือกได้ แค่ไม่ต้องพึ่งเหล้า

                   ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สคล. และภาคีเครือข่าย ได้ริเริ่มโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาตั้งแต่ปี 2546 และทำต่อเนื่องมาปีนี้เป็นครั้งที่ 21 ผลสำรวจการรณรงค์ ปี 2565 จากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) พบว่า มีผู้ที่งดตลอดครบพรรษา ร้อยละ 17.8 และผู้ที่งดบางเวลาและลดปริมาณการดื่ม ร้อยละ 19 รวมที่งดและลดการดื่ม ร้อยละ 36.8 รวมแล้วมีผู้ดื่มที่งดเหล้าเข้าพรรษา 9,383,490 คน สูงกว่าผลสำรวจปี 2564 มีผู้ที่งดและลดการดื่ม ร้อยละ 30.3 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1,543.56 บาทต่อคน ประมาณการว่าช่วยให้ประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในช่วงเข้าพรรษารวมมูลค่า 5,025 ล้านบาท

                   “การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566 นี้ ถือเป็นจังหวะและโอกาสสำคัญในการเชิญชวนหน่วยงาน เครือข่าย ชุมชน และระดับบุคคลเข้าร่วมงดเหล้าตลอด 3 เดือนของช่วงพรรษา ในปีนี้ สสส. รณรงค์ภายใต้แคมเปญ “ปีนี้ งดเหล้าเข้าพรรษา ทุกเพศ ทุกวัย” เป็นการส่งสัญญาณสื่อสารว่างดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้มาถึงแล้ว ขอเชิญชวนทุกเพศ ทุกวัย มาใช้โอกาสช่วงเวลา 3 เดือน เปิดประตูสู่ฤดูกาลงดเหล้าเข้าพรรษา จนกระทั่งถึงสามารถ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอดชีวิต” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

                   ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สคล. กล่าวว่า สคล. ร่วมกับ สสส. รณรงค์สร้างสังคมสุขปลอดเหล้า และโครงการงดเหล้าเข้าพรรษามาแล้ว 20 ปี สร้างกลไกการทำงานทั้งระดับต้นน้ำ ได้แก่ การป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กเยาวชน และรู้ทันการตลาดของธุรกิจ ระดับกลางน้ำ ได้แก่ ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในงานบุญประเพณีเทศกาลทั้งงานศพ งานบวช งานผ้าป่ากฐิน งานกาชาด งานเทศกาลเป็นงานปลอดเหล้าปลอดภัย และให้ปฏิบัติตามกฎหมายสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม การกำหนดวันเวลาขาย การไม่ขายให้เด็กเยาวชน และระดับปลายน้ำ ได้แก่ การชวนช่วยเชียร์ให้ผู้ดื่มลดละเลิก และสร้างชุมชนคนสู้เหล้าทั่วประเทศ ปัจจุบัน สคล. มีสมาชิกกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ ซึ่งในทศวรรษต่อไป สคล. จะเน้นสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และพัฒนานวัตกรรมการรณรงค์ใหม่ ๆ ตอบโจทย์สถานการณ์ใหม่ต่อไป

                   น.ส.พิมพ์มณี เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา กล่าวว่า การรณรงค์ปีนี้เป็นก้าวสำคัญของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาที่มีปัจจัยแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมการดื่มมากเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน ดังนั้น การขับเคลื่อนการรณรงค์จึงเน้นให้เข้าถึงทุกกลุ่มวัย เน้นทางเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของความสุขในชีวิตที่เรียกว่า “สังคมสุขปลอดเหล้า เราเลือกได้” หรือ Healthy Sobriety ซึ่งปีนี้มีกรอบการทำงาน 8 มิติ ได้แก่ มาตรการนโยบายเอื้อสังคมสุขปลอดเหล้า สร้างต้นแบบสุขปลอดเหล้า สร้างค่านิยมสังคมสุขปลอดเหล้า สร้างการรู้เท่าทันผลกระทบจากแอลกอฮอล์ ชุมชนช่วยเลิกและชมรมเพื่อนร่วมทาง ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สุขปลอดเหล้า และทีมงานสุขปลอดเหล้าที่เข้มแข็ง

                   “ฤดูกาลสุขปลอดเหล้าเข้าพรรษานี้ มีแนวทางสำคัญ 4 ด้าน คือ 1.เน้นรณรงค์ที่ตอบโจทย์ทุกวัย กลุ่มสนใจ กลุ่มพื้นที่ ความเชื่อ วิถีชีวิต และเคารพทางเลือกของแต่ละบุคคล 2.เน้นมิติความสุขจากการลดละเลิกการดื่ม โดยเริ่มจากเข้าพรรษา 3.เน้นสื่อสารให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เลือกรับปรับใช้กับตัวเอง 4.เพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่นักดื่มหน้าใหม่คือผู้หญิงและเยาวชนที่มีแนวโน้มการดื่มมากขึ้น โดยได้นำเสนอบุคคล 8 สไตล์ ทั้งตัวแทนผู้หญิง เยาวชนรุ่นใหม่ นักกีฬา ครอบครัว คนในเมือง ตัวแทนชุมชน ในการใช้ชีวิตที่ห่างไกลแอลกอฮอล์และมีความสุข” น.ส.พิมพ์มณี กล่าว

                   น.ส.พิมพ์มณี กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายฯ ในพื้นที่ชวน ช่วย ชมเชียร์เพื่อนผู้ดื่มในชุมชนสุขปลอดเหล้าทั่วประเทศ ได้แก่ ระดับชุมชนคนสู้เหล้า 400 แห่ง อำเภอรณรงค์ 100 แห่ง ประชาคมงดเหล้าทุกจังหวัด โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าในโรงเรียนกว่า 1,500 แห่ง โครงการปลูกพลังบวกในกลุ่มสถานศึกษาปฐมวัยกว่า 700 แห่ง และมีข้อแนะนำการสร้างเสริมพลังตับ พลังชีวิต การใช้บัญชีครัวเรือนแก้ปัญหาหนี้สินและค่าเหล้า รวมทั้งกิจกรรมฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์กับตัวเองและครอบครัว และสนับสนุนให้เกิดกลุ่มผู้หญิงเป็นแกนนำรณรงค์งดเหล้าช่วยเชียร์คนที่กำลังเลิกเหล้า เพิ่มพื้นที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในเมือง ภายใต้แคมเปญ “ติดได้ (เลิกได้) สุขใจด้วย” พบกับ 12 workshop ตลอด 12 สัปดาห์ กิจกรรมฟื้นฟู คืนดีกับร่างกาย-จิตใจให้สมดุล สร้างทางเลือกใหม่ให้ชีวิตฉบับสุขปลอดเหล้า ติดตามการเข้าร่วมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก “เครือข่ายงดเหล้า”

                   น.ส.โสภิต สุนทรธนสถิตย์ เน็ตไอดอล สาวสังคมที่สดใสแต่ไม่เคยใช้แอลกอฮอล์ กล่าวว่า เป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่สาว ๆ การที่เป็นสาวสังคม ชอบแต่งตัวเปรี้ยวปรี๊ด ดูแรง เป็นเพียงภาพลักษณ์ภายนอก เห็นแบบนี้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งเสพติดทำลายสุขภาพ ประกอบกับมีอาการภูมิแพ้ จึงใส่ใจดูแลสุขภาพรอบด้าน ดูแลตัวเองด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดความเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพร่างกาย และจิตใจถดถอยลง ปฏิเสธที่จะเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพมาเกือบ 20 ปี ปรับสูตรจนอร่อย ช่วยบำรุงร่างกายจากภายใน ทั้งสุขภาพผิว ระบบขับถ่าย ภูมิแพ้ที่เป็นอยู่ก็หายไป รูปร่างดีขึ้น น้ำหนักอยู่ที่ 45-47 กิโลกรัม ปัจจุบันก็ยังคงหลีกเลี่ยงการกินที่ทำร้ายร่างกาย ขอมีความสุขกับการใช้ชีวิต สุขแบบสุขภาพดีที่เราเลือกได้ และต้องไม่เครียด

                   น.ส.ธารารัตน์ คำพรม อายุ 24 ปี พนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. พิมาย จ.นครราชสีมา เล่าว่า เริ่มดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่อยู่มัธยม ดื่มจนทำงานมีเงินเดือนประจำ ก็ยิ่งดื่มหนัก ต้องจิบระหว่างทำงานทั้งวัน พอตกเย็นก็ไปดื่มกับเพื่อน เช้าตื่นไปทำงานด้วยอาการแฮงค์ หงุดหงิด อารมณ์พร้อมบวกกับทุกคน จุดเปลี่ยนในชีวิตคือ หัวหน้าให้โอกาส ให้กำลังใจ แนะนำให้เข้าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยใช้กระบวนการชวน ช่วย เชียร์ ได้รับกำลังใจจากเครือข่ายระดับพื้นที่ บวกกับความตั้งใจที่มุ่งมั่นทำให้งดเหล้าสำเร็จ เมื่อเราไม่ดื่มก็มีสติ อยากใช้ชีวิตดี ๆ มีความสุขจากการเลิกเหล้า ไม่เป็นหนี้ ร่างกายแข็งแรงพร้อมทำงาน ตรงต่อเวลา มีสติ ไปดูหมอลำ ไปเต้นรถแห่ด้วยความสนุกสนานโดยไม่ต้องดื่ม

                   หนานชาญ อุทธิยะ อายุ 67 ปี นักวิจัยชุมชนสุขปลอดเหล้า จ. ลำปาง เล่าว่า จากประสบการณ์การทำงานวิจัยท้องถิ่นบัญชีครัวเรือนร่วมกับ สสส. และสคล. ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนคือ งานศพปลอดเหล้า การแก้ปัญหาหนี้สินแล้วไม่กลับเข้าสู่วงจรการไปติดเหล้า เพราะการมีหนี้สินทำให้เครียดแล้วหันไปดื่มเหล้าหวังลดความเครียด แต่กลับทำให้ปัญหาหนักกว่าเดิม นำมาสู่ครอบครัวแตกแยก และปัญหาการฆ่าตัวตาย จึงได้ตั้งสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลกันเอง ตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อคนในชุมชนลดละเลิกการดื่ม มีงานทำ ชีวิตความเป็นอยู่ดี ก็เป็นสุข เป็นความสุขง่าย ๆ เพราะเลิกเหล้าได้สำเร็จ และมีตัวอย่างให้เห็นในชุมชน ทั้งนี้ การเลิกเหล้าอาจใช้โอกาสในช่วงการเข้าพรรษาที่มีกิจกรรมรณรงค์มากมาย หรือเริ่มต้นเลิกดื่มเมื่อเราพร้อมก็ได้

                   ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมรณรงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.sdnthailand.com คลิกปุ่ม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา และค้นหาสื่อรณรงค์ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และหากท่านใดต้องการคำแนะนำในการลดละเลิกการดื่ม สามารถปรึกษาได้ที่ โทร 1413 สายด่วนเลิกเหล้า หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนกับน้องตั้งใจ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.1413.in.th

Shares:
QR Code :
QR Code