สสส.ห่วงสุขภาวะนร.

อายุ 15 ปีกว่า 74% มีทักษะการอ่านต่ำ

  

          พ.ญ.ชนิกา ตู้จินดา ประธานกรรมการบริหารแผนสำนักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะองค์กร สสส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทยใน 4 มิติ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา ยังคงมีปัญหา กล่าวคือ 1.สุขภาวะทางกาย เด็กอนุบาล 7.58%มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12.94% และมัธยมศึกษาตอนปลาย 25.63% ดื่มเหล้าเป็นครั้งคราวถึงเป็นประจำวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปีตั้งครรภ์และคลอดบุตร 69,874 คน 2.สุขภาวะทางจิต เยาวชนอายุระหว่าง 19-25 ปีใน 1 แสนคน พยายามฆ่าตัวตายสูงถึง 75 คน 3.สุขภาวะทางสังคม เด็กและเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมค่อนข้างน้อย มีเพียง 37.18% และ 4.สุขภาวะทางปัญญา ที่ยังมีนักเรียนอายุ 15 ปีของไทยว่า 74% มีทักษะในการอ่านอยู่ในระดับต่ำ

สสส.ห่วงสุขภาวะนร. 

          “โครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยพลังเครือข่ายการศึกษา จะดำเนินการใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ จะทำให้เกิดภาคีเครือข่ายแบบหุ้นส่วนการศึกษา มาร่วมกันสร้างการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อความฉลาดทางสุขภาวะ เพื่อให้เด็กเยาวชน และคนไทย มีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ คือทั้งทางกาย จิต สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการนำไปสู่การดูแลชีวิตตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง”

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

update:17-08-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code