สสส. หนุน 5 เครือข่ายภาคอีสาน สร้างสรรค์งานผ่านสื่อมัลติมีเดีย

 

สสส. หนุน 5 เครือข่ายภาคอีสาน นำวัฒนธรรมที่สืบทอดมาสร้างสรรค์งานผ่านสื่อมัลติมีเดียก่อนปรับใช้เพื่อเผยแพร่

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. นำโดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคอีสาน 5 โครงการ นำการแสดงจวลมะม๊วด วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษของชาวเขมรแถบอีสานตอนล่าง และรำแกลมอ ของชาวกูย พร้อมความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มาเปิดเวทีแสดงที่ตลาดนัดสีเขียว จังหวัดสุรินทร์ พร้อมฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์สารคดีสั้นนำเสนอเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมและประเด็นเด่นในพื้นที่ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ก่อนนำกลับไปปรับใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ศิลปวัฒนธรรมของดีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เผยแพร่และเป็นข้อมูลเพื่อการสืบสานสืบทอดต่อแก่สังคมต่อไป

 

 

 

 

 ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

Shares:
QR Code :
QR Code