สสส.หนุน “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ 4 องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

สสส.หนุน “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา

โครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำร่องและทดลองศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการอ่านสร้างสุขในกลุ่มผู้เรียน ทั้งในและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนให้ผู้อ่านได้ใช้การอ่านนำไปสู่การสร้างสุขในชีวิต โดยการส่งเสริมให้เกิดการอ่านเพื่อจุดประกายให้ผู้อ่านชอบที่จะอ่าน มีความสุข ความพึงพอใจ เพลิดเพลิน รื่นรมย์ และนำการอ่านไปสร้างความสุขในชีวิตได้

ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียน/เยาวชนกว่า 200 คน ประกอบด้วยโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน และนครแห่งการอ่านในวาระการอ่านแห่งชาติ คือ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น ลำปาง เพชรบุรี อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี เชียงราย และชลบุรี รวมถึงจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน คือ ลพบุรี และระยอง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และคณะผู้บริหารเดินชมนิทรรศการ
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และคณะผู้บริหารเดินชมนิทรรศการ

สำหรับกิจกรรมทั้ง 3 วันเริ่มด้วยพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฯ อย่างเป็นทางการระหว่าง สสส. และหน่วยงานองค์กรการศึกษาอย่างเป็นทางการและกล่าวเปิดงานโดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ จากนั้นได้เปิดเวทีชวนคุย “อ่านสร้างสุข : ปลุกหัวใจของความเป็นมนุษย์” วิทยากรคือ นพ.อุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์ และคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

พิธีปิดงานสัมมนา โดย รศ.จุมพล รอดคำดี
พิธีปิดงานสัมมนา โดย รศ.จุมพล รอดคำดี

ต่อด้วยกิจกรรมวางแผนปฏิบัติการโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน โดยกลุ่มผู้บริหาร และครูแกนนำ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีการ workshop ในหัวข้อ“บทบาททูตการอ่านและเทคนิคการจูงใจเพื่อส่งเสริมการอ่าน” วิทยากรโดยกลุ่มมะขามป้อม สุดท้ายแต่ละโรงเรียนทั้งกลุ่มผู้บริหาร/ ครูแกนนำ และกลุ่มเด็ก/ เยาวชน ได้นำแผนปฏิบัติการที่วางไว้มาหลอมรวมเป็นแผนเดียวกันเพื่อนำไปดำเนินการในโรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานได้จัดนิทรรศการรูปแบบส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิผล (best practice) มาแลกเปลี่ยนกัน สำหรับประธานพิธีปิดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 

Shares:
QR Code :
QR Code