สสส.หนุน สปป.ลาว ด้านควบคุมยาสูบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เคลื่อนนโยบายด้านต่างประเทศในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านงานสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) พัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพใน 4 ประเด็น ได้แก่ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมยาสูบ ความปลอดภัยทางถนน และชุมชนเข้มแข็ง

สสส.หนุน สปป.ลาว ด้านควบคุมยาสูบ

ทั้งนี้เครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน (southeast  asia tobacco control alliance : seatca) เป็นผู้ประสานงานในการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวทางร่วมกัน จากการประชุมดังกล่าว ได้มีแนวทางความร่วมมือในเรื่องการควบคุมยาสูบ มีนโยบายสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายควบคุมยาสูบ ของ สปป.ลาว ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและเครือข่ายในการทำงานด้านควบคุมยาสูบที่จะทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนภาษียาสูบของ สปป.ลาว ที่จะดำเนินงานได้ภายในปี พ.ศ.2555 โดยได้มอบหมายให้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นองค์กรประสานการทำงานด้านนี้กับ สปป.ลาว

สสส.หนุน สปป.ลาว ด้านควบคุมยาสูบเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2554 ณ นครเวียงจันทน์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพด้านการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ มีผู้ร่วมอบรมจำนวน 39 ท่านจากโรงพยาบาล 6 แห่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรสุขภาพ โดยเน้นให้บุคลากรด้านนี้มีความรู้ด้านสุขภาพ ด้านนโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานให้โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ อีกทั้งมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สอดแทรกในงานประจำ และมีความเชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากรเพื่อขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลุ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านการควบคุมยาสูบในอนาคต

โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมาย 5 แขวงคือ นครเวียงจันทน์ แขวงสวรรณเขต แขวงจำปาสัก แขวงเวียงจันทน์ และแขวงหลวงพระบาง ซึ่งผู้ผ่านอบรมจะเป็นวิทยากรหลักของ สปป.ลาว ด้านควบคุมยาสูบ ที่จะนำความรู้ไปขยายผล เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ที่ทำงานด้านควบคุมยาสูบให้มีความรู้และความเข้มแข็ง

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

Shares:
QR Code :
QR Code