สสส. สานพลัง 70 ภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล “Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ” เปิดพื้นที่ส่งต่อนวัตกรรมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ยกทัพ ศิลปินดารา-นักวิชาการ ร่วมสื่อสารสุข ชวนทุกคนเสริมภูมิคุ้มกันใจให้กลับมา Connect กับชีวิต-สังคม 17-20 ส.ค. นี้

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    ก้าวแรกของไทยสู่การจัดมหกรรมสุขภาวะทางปัญญา สสส. สานพลัง 70 ภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล “Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ” เปิดพื้นที่ส่งต่อนวัตกรรมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ยกทัพ ศิลปินดารา-นักวิชาการ ร่วมสื่อสารสุข ชวนทุกคนเสริมภูมิคุ้มกันใจให้กลับมา Connect กับชีวิต-สังคม 17-20 ส.ค. นี้

                    เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง คำว่า “สุขภาวะ” ประกอบด้วย 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย จิต สังคม รวมถึงมิติของปัญญา ที่หมายถึงการมีศักยภาพในการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดจิตสำนึกใหม่ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงตนเองกับสังคมและโลก ในการนี้ สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาควิชาการ องค์กรภาคสังคม รวม 70 องค์กร จัดแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาล “Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ” ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้สุขภาวะทางปัญญา จากการสานพลังภาควิชาการและภาคปฏิบัติการ รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือด้านสุขภาวะทางปัญญา สื่อสารคุณค่า ความหมาย และร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร ไปถึงระดับสังคม

                    นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่องค์กรด้านการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา สานพลังมุ่งเป้าหมายและกำหนดทิศทางทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง ผ่านการจัดงานต่อเนื่อง 4 วัน แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.ภาควิชาการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ส.ค. 2566 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.งาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ในวันที่ 19-20 ส.ค. 2566 ณ Lido Connect สยามสแควร์ ออกแบบพื้นที่ นำนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาสุขภาวะปัญญามาให้คนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงประสบการณ์ตรง เพื่อให้เป็นเครื่องมือดูแลตัวเองเมื่อต้องเผชิญความทุกข์ในชีวิต ตระหนักถึงคุณค่าความหมายของการใช้ชีวิตเพื่อเกื้อกูลสังคมและโลก

                    นางจารุปภา วะสี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า งานประชุมวิชาการสุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 สุขภาวะทางปัญญา : สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม ในวันที่ 17-18 ส.ค. เป็นการจัดงานครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิด “ปัญญาปฏิบัติ” เป็นการร่วมมือกันของผู้ที่ลงมือภาคปฏิบัติกับผู้ที่ทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญาที่มีประสบการณ์ตรงบนพื้นที่การทำงานต่างๆ มาเชื่อมโยงกับนักวิชาการ ซึ่งจะช่วยนำเอาแนวคิด องค์ความรู้ ทั้งประเด็นด้านสังคมศึกษา สุขภาพ ความตาย ที่ได้จากคนทำงานภาคปฏิบัติ มายกระดับให้เป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดในวงกว้าง เพราะเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาต้องใช้ประสบการณ์ตรงเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมในงานจะมีการบรรยาย เสวนา และเวิร์กชอป แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น 1.การมาถึงของจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย 2.ระบบสุขภาพที่เยียวยาทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 3.ระบบสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียม และคำนึงถึงความสุขของคนทุกคน 4.ระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้คนเต็มคน 5.หลากหนทางเชื่อมโลกภายในตนกับโลกกว้าง

                    ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า งาน Soul Connect Fest 2023 มหกรรมพบเพื่อนใจ ที่จัดในวันที่ 19-20 ส.ค. คำว่า เพื่อนใจ สื่อความหมายถึงผู้ที่เข้าร่วมงานจะมีเพื่อนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภายใน ความมั่นคงทางใจ ผ่านนวัตกรรมเครื่องมือต่างๆ ที่สร้างประสบการณ์ตรงในการพัฒนาใจ อาทิ อาสารับฟัง อ่านมนุษย์ Mandala art Soul of a Worm ค้นหาและเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณด้านใน และภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินนักแสดงผู้สนใจด้านการพัฒนาใจ อาทิ เขื่อน-ดนัย ก๊อต-จิรายุ แพท-วงเคลียร์ อุ๋ย-บุดดาเบลส ใหม่-No one else กิ๊ก-มยุริญ เป้-Vietrio Music อ้น-นพพันธ์ จ๋า-ผู้เขียนบทมาตาลดา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาล ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Soul Connect Fest และเฟซบุ๊กแฟนเพจ จิตวิวัฒน์ – New Consciousness

Shares:
QR Code :
QR Code