สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย ตั้งเป้า 14 จ. ภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน พัฒนาสุขภาวะภายใต้แนวทาง ‘Together We Can’ ร่วมกันเราทำได้

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   ตั้งเป้าภาคใต้อนาคตแห่งความยั่งยืน สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาวะ 14 จังหวัดภาคใต้ ‘Together We Can’ ร่วมกันเราทำได้ แก้ปัญหาสุขภาพ-ขยายกลไกการทำงาน ผลักดันกองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัดทั้งภาค พัฒนาศักยภาพภาคีเข้มแข็ง สู่เมืองสุขภาวะแห่งอนาคต

                   เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายภาคใต้ จัดงาน “ภาคใต้แห่งความสุข” ครั้งที่ 13 เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ และการประชุมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน: โอกาส และความท้าทาย

                   รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต จะต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องทำงานแบบเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่าย เสริมพลังสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วม เตรียมเครือข่ายให้มีความพร้อมสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ เวทีภาคใต้แห่งความสุข เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย เพื่อสานพลังภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะของภาคใต้ ไปสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะ เกิดการสานพลังขับเคลื่อนในลักษณะข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่

                   “ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ผลักดันการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการทำงานต่างๆ ร่วมคิดนวัตกรรม ค้นหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาสุขภาพ ตลอดจนร่วมสร้างค่านิยม นโยบาย เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน ให้บรรลุไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สสส. พร้อมหนุนเสริมการทำงานของภาคีเครือข่าย และร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับท่าน สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต” รศ.นพ.สรนิต กล่าว

                   ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สสส.เน้นกลไกประสานภาคีเครือข่าย ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทำงานเชื่อมโยงกัน กับ สสส.อย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวทางการทำงาน ‘Together We Can’ ร่วมกันเราทำได้ คือ 1. รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เกิดกลไกในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ 2. หนุนเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคี และ สสส. จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เครื่องมือที่รองรับการทำงานระหว่างเพื่อนภาคี 3. หนุนเสริมสรรถนะในการขับเคลื่อนงานออกแบบชุดสมรรถนะ ฝึกอมรมแลกเปลี่ยน และนำจุดเด่นของภาคีของ สสส. ที่เน้นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศ มาหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด สู่เป้าหมาย “ภาคใต้แห่งความสุข” ได้

                   “ทิศทางการพัฒนาสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน คือ 1.ขยายกลไกการทำงาน ผลักดันให้เกิดกองทุนส่งเสริมสุขภาวะระดับจังหวัดทั้งภาคใต้ 2. เชื่อมประสานเครือข่ายหลากหลายประเด็น รวมถึงดึงภาคีกลุ่มใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดมิติการทำงานใหม่ ๆ มากขึ้น 3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเรื่องการสื่อสารสาธารณะออกไปในวงกว้าง นอกจากนี้ทิศทางในอนาคต คือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ก้าวทัน ก้าวล้ำ เชิงรุก มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพ ร่วมกับเพื่อนภาคีเครือข่าย นำไปสู่ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตต่อไป” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code