สสส. ร่วมเดินหน้าองค์กรแห่งความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พร้อมด้วย 17 หน่วยงานภาครัฐนำร่อง ลงนามความร่วมมือ ในการพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทำงานร่วมกัน

ด้วย 17 หน่วยงานภาครัฐนำร่อง ลงนามความร่วมมือใน การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมือใน การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐอีก 17 หน่วยงานนำร่องเพื่อนำแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตไปปรับใช้ในองค์กร อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมสุขภาพจิต กรมชลประทาน

ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันส่วนราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในที่ทำงาน การปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานที่มีข้อจำกัด ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียดทำให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐ หาแนวทางพัฒนาบุคคลากร โดยมีเครื่องมือวัดความสุข 8 ประการ หรือ happy 8 ซึ่งเป็นแบบประเมิน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตประจำวันและการทำงาน นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

ด้าน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เนคเทคเป็นหน่วยงานวิจัย การทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักวิจัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะต้องมีการปรับทัศนคติคนในองค์กรให้มีความรู้สึกถึงความสำคัญในการทำงานเป็นทีม รวมถึงมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ โดยหน่วยงานจะต้องเป็นตัวสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความสุข พร้อมเชื่อว่าแผนงานดังกล่าว จะสามารถสร้างความเข้มแข็งในองค์กรได้ในอนาคต

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ