สสส. ร่วมลงนามการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน

 

“ศธ. – สสส.” สานพลัง 3 ชั้น พัฒนาสุขภาวะเด็กไทย เดินหน้า 5 แนวทางเข้ม กันปัญหายาเสพติด-ทะเลาะวิวาท-ท้องวัยเรียน ต้นเหตุเด็กออกกลางคันหลายแสนคน/ปี ระดม 10 ภาคี เร่งผลิตผู้นำการศึกษา-พัฒนาการเรียนด้านเพศ-ส่งเสริมการอ่านผ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ 40,000 แห่งใน 3 ปี

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดศธ. และ ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามความร่วมมือ เรื่องการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน เพื่อผลักดันการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และหน่วยงานในสังกัด กับ สสส. และภาคี

นางพนิดา กล่าวว่า ความร่วมมือนี้มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ทั้งปัญหาการปรับตัว การใช้ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ท้องในวัยเรียน ฯลฯ ทำให้เด็กออกจากระบบการศึกษาปีละหลายแสนคน ดำเนินงาน 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.โครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จากทั้งศธ. เอกชน ประชาสังคม สื่อสารมวลชน 60 คน 2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเอกชนให้ได้มาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการที่ดี และได้รับการยอมรับ 3.พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 250 แห่งทั่วประเทศ

 

ปลัดศธ. กล่าวอีกว่า 4. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสม ทั้งในเด็ก ผู้ปกครอง และครู และ 5. สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านและสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมการอ่านผ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 40,000 แห่งทั่วประเทศ

ด้าน ทพ. กฤษดา กล่าวว่า ความร่วมมือมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 30 ม.ค. 56 – 30 ม.ค. 58 สสส. ระดมภาคีที่เกี่ยวข้องกว่า 10 ภาคี พร้อมองค์ความรู้และสื่อต่างๆ ทำงานร่วมกับ สป. อย่างเข้มข้น แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1. Executive Meeting ประชุมร่วมระหว่างผู้บริหาร ศธ. สสส. และผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม ดูแล และกำกับทิศทางการทำงานระดับนโยบายทุก 6 เดือน 2. Co-Management Program การทำงานรูปแบบใหม่ระหว่างหน่วยงานในศธ. และภาคี สสส. เพื่อพัฒนาโครงการใหม่มีกลไกการทำงานที่ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ 3. Leadership Program หลักสูตรเพื่อพัฒนาแนวคิด ทัศนคติ และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรระดับผู้บริหาร ศธ. และเครือข่าวด้านการศึกษาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เชื่อว่าความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งทุกระดับครั้งนี้ จะทำให้เด็กไทยในระบบโรงเรียนกว่า 16 ล้านคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code