สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข

ที่มาและภาพประกอบจาก สสส.


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน นำร่อง 5 แห่ง พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข พร้อมรองรับผู้ป่วย-รับมือสถานการณ์โควิด-19 ลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์


พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ถือว่าเป็นด่านหน้าที่มีความเสี่ยง ด้วยบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลจึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะต้องเปิดรับผู้ป่วยตลอดเวลา สสส. จึงผนึกสานพลังวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายสถาปนิกนักออกแบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ดำเนินโครงการ “พื้นที่อยู่ดีมีสุข: การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง” มุ่งหวังเพื่อจุดประกายการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล รองรับสถานการณ์โควิด-19 ลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง บุคลากร ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบเพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริการในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ  จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู โรงพยาบาลเบญจลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 จ.ชลบุรี และ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ และมีแผนขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อหนุนเสริมพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยในโรงพยาบาลที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืน เอื้อต่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth


ผลลัพธ์จากการดำเนินงานข้างต้น ไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนระบบการให้บริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยสร้างทางเลือกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลให้ตอบรับกับพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาล และการให้บริการสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวต่อไป


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth


นายธนานุกิจ จาดชลบท สถาปนิกกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ได้เข้าไปทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน ผ่านการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่บริการส่วนต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน  แม้โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีอาคาร มีห้องตรวจ และพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องฉุกเฉิน พื้นที่บริการผู้ป่วยนอก พื้นที่พักคอย อาคาร NCDs  หน่วยทันตกรรม และพื้นที่อื่นๆ ซึ่งบางพื้นที่เปิดให้บริการมานานเกิดการทรุดโทรม ไม่สอดคล้องไปกับสถานการณ์ปัจจุบัน ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น หากไม่มีพื้นที่รองรับและคัดกรองผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานก็อาจเกิดการติดเชื้อในวงกว้างได้ จึงร่วมระดมความคิดจากผู้ที่ใช้พื้นที่จริง โดยใช้พื้นที่ห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยนอกในการดำเนินการขั้นต้น เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรม ประสบการณ์ ความคาดหวัง และความกังวล ของบุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาล การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Design) จึงเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตในโรงพยาบาล


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth“ยกตัวอย่างห้องฉุกเฉิน พื้นที่ในโรงพยาบาลที่ต้องเปิดรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ออกแบบปรับระบบการหมุนเวียนอากาศภายในห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับรูปแบบ เข้า-ออกในทิศทางเดียวกัน (One Way Flow) จัดวางตำแหน่งเครื่องปรับอากาศให้มีความเหมาะสม สัมพันธ์กับทิศทางของเตียงผู้ป่วย เน้นความโปร่งโล่งและถูกสุขลักษณะมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ห้องแยกโรค (Isolate Room) ในการแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน มีการสอบประวัติและรักษาอาการเร่งด่วนก่อน จากนั้นจะเฝ้าสังเกตอาการ ส่วนแพทย์ พยาบาล จะใส่ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) ป้องกัน ช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยคนอื่นๆ” นายธนานุกิจ กล่าว


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth


นายธนานุกิจ กล่าวต่อว่า ในแต่ละโรงพยาบาลมีจุดที่ต้องปรับต่างกัน เช่น ห้องทันตกรรม ของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และ โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถือว่ามีความเสี่ยงสูงไม่ได้ถูกจัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสม หากมีผู้ป่วยติดเชื้อมาใช้บริการ อาจมีความเสี่ยงแพร่เชื้อไปสู่เตียงข้างเคียงได้ง่าย จึงร่วมกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่ออกแบบปรับปรุง แยกสัดส่วนการใช้งาน ให้ถูกต้องตามหลักสุขภาวะมากยิ่งขึ้น หรือในส่วนของแผนกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่เกิดความแออัดในการใช้บริการ มีการขยายพื้นที่พักคอยแก่ญาติผู้ป่วยให้สามารถมานั่งรอ ทำให้สภาพแวดล้อมปลอดโปร่ง ที่นั่งไม่แออัด มีหน้าต่างบานใหญ่ระบายอากาศและรับแสงแดดได้อย่างเหมาะสม ติดตั้งอ่างล้างมือให้ผู้ป่วยทำความสะอาดก่อนเข้าไปใช้บริการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ เป็นต้น ทั้งนี้ารออกแบบเน้นให้เข้ากับบริบทของแต่ละที่ ใช้งานได้จริง  สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในโรงพยาบาลได้ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และโรคติดต่ออื่น ๆ ได้ในอนาคต  


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth


ด้าน พญ.ยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กล่าวว่า เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กรองรับ 30 เตียง ทำให้พื้นที่บริการไม่เพียงพอ และบางจุดไม่ได้แยกพื้นที่อย่างชัดเจน ทางกลุ่มวิจัยฯสนับสนุนโดยสสส. ได้เข้ามาออกแบบพื้นที่รองรับผู้ป่วย โดยได้ใช้อาคารภูมิพัฒน์  ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพในการทำงานระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน เป็นอาคารที่แยกออกมาจากโรงพยาบาล นำมาปรับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ตอบโจทย์การใช้งานกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับการใช้งาน ได้แก่ ชั้น 1 สำหรับคนไข้กลุ่มสีเหลืองที่มีอาการไม่รุนแรง แต่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ชั้น 2 สำหรับกลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มากหรือแทบไม่มีอาการเลย และหากมีอาการรุนแรงทางโรงพยาบาลจะมีการส่งต่อไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ต่อไป ซึ่งหลังจากทำการรักษา แพทย์จะประเมินว่าหากคนไข้หายเป็นปกติไม่มีความเสี่ยงก็สามารถกลับบ้านได้


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth


“ข้อดีคือผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ไปปะปนกับผู้ป่วยปกติที่เข้ามารับการรักษา-ผู้อื่นในชุมชน อาคารภูมิพัฒน์จึงกลายเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดย่อมในพื้นที่โรงพยาบาล และได้ถูกใช้งานเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนอย่างแท้จริง” พญ.ยุวพร กล่าว


สสส.- ม.เกษตรฯ ปรับปรุงพื้นที่โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ปลอดภัย อยู่ดีมีสุข thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code