สสส.พบร้านเหล้าข้างรั้ว ม.ดังทั่วกทม

พบถึง82แห่ง

สสส.พบร้านเหล้าข้างรั้ว ม.ดังทั่วกทม

 

          สสส.เผยสำรวจรอบมหาวิทยาลัยทั่วกรุงเทพ พบร้านเหล้า82แห่งตั้งเฉียดรั้วรัศมี200 เมตร สธ.เตรียมเสนอกฎหมาย4 ฉบับคุมฉลาก คำเตือนโฆษณาและร้านเหล้าปั่น

 

          เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำร่างอนุบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้า พ.ศ…. เพื่อป้องกันและควบคุมความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดความสามารถในการซื้อและพกพาได้อย่างสะดวกในกลุ่มเด็กและเยาวชน

 

          ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การปรากฏภาพคำเตือน จำนวน 6 ภาพ บนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะแสดงให้ผู้บริโภครับรู้รับทราบถึงโทษและพิษภัยของการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 2.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่ หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ…. เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้ เกิดผลกระทบตามมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังพบว่าในปัจจุบันนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนและพักอาศัยท่ามกลางร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความหนาแน่นของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามีผลต่อการ เพิ่มแรงจูงใจในการดื่ม และสร้างทัศนคติทางบวกต่อการดื่ม รวมทั้งเป็นการเพิ่มการเป็นนักดื่ม

 

          นพ.สมาน กล่าวอีกว่า 3. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวิธีการ หรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ…. สืบเนื่องจากการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าปั่นมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นที่นิยมของวัยรุ่น ซึ่งเหล้าปั่นเป็นปากทางสู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และ 4.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ…. เหตุผลในการออกร่างอนุบัญญัติดังกล่าว สืบเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางจราจร

 

          ด้าน นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับเยาวชนคือ ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เพราะหากดูข้อมูลจากการตรวจสอบและวิจัยสถาบันระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวม 82 ร้าน รอบมหาวิทยาลัย 15 แห่ง คิดเฉลี่ย 5.6 ร้าน ต่อหนึ่งมหาวิทยาลัย โดยที่ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ตั้งอยู่ในบริเวณรัศมี 200 เมตรรอบมหาวิทยาลัย

 

          ที่ปรึกษา สสส.กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าร้านเหล้าใกล้สถาบันการศึกษา มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมผลกระทบ และความเสียหายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม ร่างอนุบัญญัติทั้งหมดอยู่ในระหว่างรอเสนอเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

update: 01-09-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

Shares:
QR Code :
QR Code