สสส.ปลื้มคว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกดีเด่น

จาก พลเมืองเด็ก แผ่นดินไท และเกษตรประณีต

 

            สสส. สุดเจ๋ง !! ซิว 3 รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกดีเด่น พลเมืองเด็ก-แผ่นดินไท คว้ารางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น ด้านเกษตรประณีต ครองโฆษณายอดเยี่ยม ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน…

 สสส.ปลื้มคว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกดีเด่น

            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นให้กับผู้ผลิตและผู้สนับสนุนสื่อที่มีคุณค่าต่อสังคม ประเภทรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์ไทย และบทเพลงสร้างสรรค์ ที่มีการเผยแพร่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550- ตุลาคม 2551 ภายใต้แนวคิด การส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ ศักดิ์ศรี และความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติ ณ. ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  

 

            พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย กล่าวว่า สื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่มุ่งแต่ผลประโยชน์โดยหลงลืมที่จะปลูกฝั่งสิ่งที่ดีงามให้กับสังคมโดยเฉพาะกับเยาวชน ผู้ที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  จึงมีการจัดพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อ โดยเนื้อหารายการจะเป็นประโยชน์แก่สังคม และปลุกจิตสำนึกให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

 

            ผู้ที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 14 รางวัล แบ่งเป็น ประเภทบทเพลงสร้างสรรค์  2 รางวัล  ประเภทรายการโทรทัศน์ 7 รางวัล ประเภทภาพยนตร์โฆษณา  3 รางวัลและประเภทภาพยนตร์ไทย  2 รางวัล โดยมีรายการ พลเมืองเด็ก รายการ แผ่นดินไท ได้รับรางวัลในประเภทรายการโทรทัศน์และ เกษตรประณีต ได้รับรางวัลประเภทภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร  กล่าว

 

            ด้านนางสาวสุพัฒนุช  สอนดำริห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาชุด เกษตรประณีต จะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง ชีวิตของเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสาน  โดยหวังให้แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรรู้จักมาประยุกต์ใช้ในการทำไร่ทำนาเพื่อจะได้เป็นที่แพร่หลายแก่เกษตรกรเองและบุคคลทั่วไปสสส.ปลื้มคว้า 3 รางวัลสื่อมวลชนคาทอลิกดีเด่น

 

            นายประสาน อิงคนันท์ ผู้ผลิตรายการ แผ่นดินไทย กล่าวว่า เนื้อหาสาระของรายการมุ่งเน้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามวิถีพอเพียง รายการไม่เพียงแต่ให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่หวังที่จะกระตุ้นให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนำสาระที่ได้จากรายการไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้

 

            ทางด้านนางสาวอุมาพร ตันติยาทร ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ พลเมืองเด็ก และนายสมศักดิ์  สมจิตร พิธีกรรายการพลเมืองเด็ก  กล่าวว่า  รายการพลเมืองเด็กเป็นรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนากาของเด็ก ทางด้านจิตใจ และการปรับตัว เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  โดยสอดแทรกเรื่องราวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนที่งดงาม ไปพร้อมๆกับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กๆ โดยหวังว่าการสร้างจิตสำนึกที่ดี จะเป็นแนวทางในการเจริญเติบโตในวันข้างหน้าของเด็ก ไม่ใช่เพียงทำดีเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ต้องทำดีเพื่อสังคมด้วย      

 

 

 

 

เรื่องโดย : นางสาว มณีรัตณ แช่มมณี นางสาว กรรณิการ์ เอมแสงteam content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย : นางสาว พิจิตรา โล้วิชากรติกุล  team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

            update 26-11-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code