สสส.ปลื้มความสำเร็จ “วิ่งด้วยกัน” ขยายผล 5 จังหวัด

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์ 


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ปลื้มความสำเร็จ “วิ่งด้วยกัน” ขยายผล 5 จังหวัด thaihealth


นักวิ่งคนพิการ-ไม่พิการ กว่า 2,000 คน ร่วม “วิ่งด้วยกัน” ครั้งที่ 4 The Championship ชิงถ้วยพระราชทาน “สสส.” และภาคี จุดกระแสเพิ่มกิจกรรมทางกายกลุ่มคนพิการลุกขึ้นวิ่ง ประสบความสำเร็จขยายผลไปยัง 5 จังหวัด จัดกิจกรรม “วิ่งด้วยกัน”


ที่สนามกีฬาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และบริษัท ชูใจกะกัลยาณมิตร จัดงาน “วิ่งด้วยกัน” ครั้งที่ 4 The Championship ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการและคนไม่พิการได้ออกมาวิ่ง เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ก้าวข้ามข้อจำกัด และความแตกต่างทางด้านร่างกายด้วยการเติมเต็มกันและกัน โดยไม่หวังผลแพ้ชนะ แต่วิ่งเพื่อความเท่าเทียมของทุกคนในสังคม ครั้งนี้มีคนพิการ คนไม่พิการ และอาสาสมัครร่วมงานกว่า 2,000 คน


สสส.ปลื้มความสำเร็จ “วิ่งด้วยกัน” ขยายผล 5 จังหวัด thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งด้วยกัน เริ่มต้นในปี 2558 ซึ่ง สสส. โดยแผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ต้องการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มคนพิการ ครั้งแรกมีผู้สนใจร่วมวิ่งในสวนสาธารณะ 12 คน นำมาสู่การจัดกิจกรรม “งานวิ่งด้วยกัน” ครั้งแรกในปี 2559 มีคนพิการและไม่พิการร่วมวิ่งด้วยกันกว่า 1,000 คน และมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีคนพิการและไม่พิการ เข้าร่วมถึง 700 กลุ่ม จำนวน 1,800 คน และขยายผลการจัดวิ่งด้วยกันในภูมิภาคต่างๆ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, อุดรธานี, ขอนแก่น, ชลบุรี, และสุราษฎร์ธานี รวมถึงเกิดเครือข่ายวิ่งด้วยกันในต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง และสิงคโปร์


กิจกรรมวิ่งด้วยกัน นอกจากจะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพดีให้กับคนพิการแล้ว สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและคนไม่พิการ ได้มีโอกาสเรียนรู้การอยู่ร่วมกับอย่างเท่าเทียม และเป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน กิจกรรมวิ่งด้วยกันที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ช่วยจุดกระแสการเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มคนพิการได้เป็นผลสำเร็จ”ดร.สุปรีดา กล่าว


ด้าน น.ส. บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรม “วิ่งด้วยกัน” Run2gether เป็นปีที่ 4อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมของมนุษย์ ปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ ซึ่งสนับสนุนนโยบายความหลากหลาย และความเป็นเอกภาพ (Diversity and Inclusion) แปรเปลี่ยนความแตกต่างให้เป็นพลังในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพราะทุกครั้งที่เรามองเห็นและยอมรับความแตกต่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความมุ่งมั่นที่มีร่วมกัน เราจะมีกำลังที่แข็งแกร่งมากขึ้น เรามองว่าความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ กลับมองว่าความสามารถของพวกเขาเป็นโอกาส และพลังที่ช่วยขับเคลื่อนให้เราเติบโต และก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่ให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา”


สสส.ปลื้มความสำเร็จ “วิ่งด้วยกัน” ขยายผล 5 จังหวัด thaihealth


นายฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้ก่อตั้งบริษัท กล่องดินสอ จำกัด กล่าวว่า ผลสำเร็จ และการขยายผลอย่างต่อเนื่องของโครงการวิ่งด้วยกันว่า “ผลตอบรับของโครงการ นอกจากจะมีคนพิการทุกรูปแบบหลายร้อยคนมาวิ่งด้วยกันแล้ว คนไม่พิการที่ได้มาเป็นไกด์รันเนอร์ก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อคนพิการ หลายคนกลายมาเป็นเพื่อนและชวนกันไปทำกิจกรรมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง มีการพากลุ่มนักวิ่งคนพิการไปออกวิ่งในงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้องค์กรที่จัดงานวิ่งและสังคมได้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการ และมีงานวิ่งที่เปิดรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เกิดเป็นกระแสใหม่ในวงการวิ่งของประเทศไทย จากงานวิ่งเล็ก ๆ กลายเป็นงานวิ่งที่มีเครือข่ายใหญ่ขึ้น และเริ่มได้รับความสนใจจากภาคเอกชนอย่างบมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมรายเดือนและงานใหญ่ประจำปีตลอดมา


สำหรับปีนี้ งาน “วิ่งด้วยกัน” ครั้งที่ 4 The Championship กรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นงานวิ่งใหญ่ประจำปีของโครงการวิ่งด้วยกัน Run2gether มีการแบ่งประเภทการวิ่งเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ 2 กิโลเมตร 6 กิโลเมตร และ 10 นอกจากนี้ผู้จัดงานมีการสร้างเครือข่าย “วิ่งด้วยกัน” ของนักวิ่งคนพิการ และไกด์รันเนอร์ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการจัดงานวิ่งด้วยกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้นักวิ่งคนพิการและไกด์รันเนอร์ ชวนกันออกไปวิ่งเสริมสร้างมิตรภาพและสุขภาพที่ดีต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook: วิ่งด้วยกัน Fanpage หรือโทร 086-069-5652

Shares:
QR Code :
QR Code