สสส.ประกาศโรดแม็พอีสานปลอดเหล้า

พิชิตยากจน

สสส.ประกาศโรดแม็พอีสานปลอดเหล้า 

          นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายประชาคมองค์กรงดเหล้าจากทั้ง 19 จังหวัดภาคอีสาน ได้กำหนดจัดเสวนาผลักดันนโยบายสาธารณะวาระประชาชน รณรงค์ให้คนอีสานลดละเลิกเหล้าต่อเนื่อง และการลงนามประกาศเจตนารมณ์ให้การรณรงค์อีสานไม่กินเหล้าอย่างต่อเนื่อง 20 ปี ร่วมกันของทุกจังหวัดในภาคอีสาน

 

          นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดครอบครัวอีสานไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้กับคนอีสาน เพราะถึงเวลาร่วมมือรวมพลังเปลี่ยนอีสานสู่ค่านิยมใหม่ ให้คนอีสานเลิกเหล้าตลอดชีวิตพิชิตความยากจน เริ่มต้นพร้อมกันวันเข้าพรรษาปีนี้ โดยการตั้งเป้าของการมีหมู่บ้านต้นแบบที่มีครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตร้อยละ 25 ของแต่ละหมู่บ้านทุกจังหวัดของภาคอีสาน เพราะเมื่อเลิกเหล้าแล้วก็จะทำให้เลิกจน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

 

          โดยตั้งเป้าระยะการทำงานภายใน 20 ปี ซึ่งมั่นใจว่าภายในปี 2572 คนอีสานกว่า 500,000 คน จะเลิกเหล้าอย่างถาวร ซึ่งในขณะนี้ได้มีการมอบสายรัดข้อมือเลิกเหล้าตลอดชีวิตให้กับแกนนำที่ร่วมรณรงค์ไม่กินเหล้าต่อเนื่อง และไม่กินเหล้าตลอดชีวิตให้กับแกนนำเยาวชนนัก รณรงค์งดเหล้าในภาคอีสาน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันรณรงค์อย่างจริงจัง ด้วยความตั้งใจและต่อเนื่อง เพราะค่านิยมการดื่มเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังที่จะต้องใช้เวลาในการเยียวยาเป็นเวลานาน ทั้งนี้จะต้องมีกระบวนการรณรงค์อย่างเข้มแข็ง และมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน คือจะต้องสร้างมวลชนคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต และครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตให้มีจำนวนมากพอ จึงจะสามารถเปลี่ยนอีสานไปสู่ค่านิยมใหม่ได้ และจะต้องส่งเสริมให้คนเลิกเหล้าตลอดชีวิตมีบทบาทสำคัญต่อการปลูกฝังค่านิยมคนรุ่นใหม่ในอนาคต

 

          “แผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้ถูกกำหนดไว้ใน 9 ประเด็นหลักคือ การสนับสนุนการดำเนินงานรณรงค์อีสานไม่กินเหล้าของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงดเหล้าเยาวชน และเครือข่ายสื่อศิลปินพื้นบ้านอีสานไม่กินเหล้า ส่งเสริมกระบวนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง พัฒนาและผลักดันนโยบายสาธารณะปลอดเหล้าในระดับพื้นที่ รณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมการไม่ดื่มทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนความเชื่อการใช้เหล้าในพิธีกรรมของชาวอีสาน ดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู คนเลิกเหล้า ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต ให้มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์อีสานไม่กินเหล้า และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเลิกเหล้า ออมเงิน ครอบครัวอบอุ่น และดำรงตนแบบพอเพียง และการส่งเสริมพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า เพื่อสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ ให้คนอีสานเลิกเหล้าเลิกจน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”

 

          นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า หากดำเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถสร้างกลุ่มคนอีสานเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้เป็นจำนวนมาก พอถึงวันนั้นก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าเลิกเหล้าแล้วเลิกจนได้จริงเพราะจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล้ามากถึงปีละ 147,000 บาทต่อครอบครัว ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้จะกลายเป็นเงินออม ซึ่งถ้าหากช่วยกันเก็บออมเป็นครอบครัว ก็จะสามารถปลดหนี้ให้หายจนได้ ซึ่งก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของคนอีสาน

 

          เพื่อหลุดพ้นจากวงจรอุบาทว์ที่มีเหล้าเป็นตัวการสำคัญ สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีสติได้ ซึ่งคนอีสานจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเอง จึงจะทำให้ยุทธศาสตร์อีสานไม่กินเหล้าประสพผลสำเร็จได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม วันเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้จัดทำสายรัดข้อมือเลิกเหล้าตลอดชีวิต เพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต ครอบครัวที่เลิกเหล้าตลอดชีวิต และแกนนำเยาวชนไม่ดื่มตลอดชีวิต ที่อาสาร่วมรณรงค์อีสานไม่กินเหล้า 20 ปี โดยสามารถลงชื่อเพื่อสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครฯ และรับสายรัดข้อมือเลิกเหล้าตลอดชีวิตที่ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าทุกจังหวัดในภาคอีสาน เพื่อร่วมมือรวมพลังเปลี่ยนอีสานสู่ค่านิยมใหม่ ให้คนอีสานเลิกเหล้าตลอดชีวิตพิชิตความยากจน เริ่มต้นพร้อมกันวันเข้าพรรษานี้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

update: 23-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code