สสส. ดัน ‘พลังพลเมืองสร้างชาติ’

 

ดัน 7 นโยบายสาธารณะ หลากหลายรูปแบบเพื่อสนองต่อนโยบายของประเทศ  ปี 2556 นี้มุ่งพัฒนาและยกระดับคนเป็นพลังพลเมือง เป็นพลังชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ ๓ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังพลเมืองพลังชุมชนท้องถิ่น ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่” ในพิธีเปิดเวทีทบทวนจังหวะก้าว การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา โดยมี นายก อปท.  ผู้จัดการโครงการ นักจัดการ นักสื่อสารชุมชน ประธานคณะธรรมงาน วิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ และ ทีมวิชาการร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน

“ปี 2556 นี้ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เราจะมุ่งพัฒนาทรัพยากรของเครือข่ายฯ คือจะมุ่งพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จะพัฒนาจากราษฎรให้เป็นประชาชน และพัฒนา ประชาชนให้กลายเป็นพลเมืองในที่สุด เราจะก้าวสู่เครือข่ายพลังพลเมือง  พลังชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ให้สมาชิกมีความสุขร่วมกัน เป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้ประเทศ โดยจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน และ สร้างศักยภาพให้เครือข่ายฯ ภายใต้แนวคิด ร่วมลงทุน ร่วมคิด ร่วมแก้ไข และ รับผลประโยชน์ร่วมกันในสังคม”

นายสมพร ยังกล่าวว่า ประชาชนทุกคนจะต้องให้ความสำคัญกับปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ต้องมีบทบาทหน้าที่ทำงานในชุมชน มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการจัดการปัญหา มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามัคคี มีความละอายและเกรงกลัวต่อความชั่ว มีความกล้าและเชื่อมั่น ที่สำคัญจะต้องมุ่งส่งเสริมคนดี ซึ่งทั้งหมดเป็นลักษณะสำคัญของ “พลเมือง” อันเป็นเป้าหมายและภารกิจหลักของเครือข่ายฯ ในปีนี้ ทุกคนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนงานด้วยจิตสำนึกในพลังพลเมือง พลังชุมชนท้องถิ่น เพื่อต่อยอดและสนองต่อนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของประเทศต่อไป

ด้าน นายศานิต  กล้าแท้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดการสร้างพลังพลเมืองนี้ ได้ขึ้นเป็นตำบลศูนย์เรียนรู้ได้ประมาณ 1 ปี

“เราส่งเสริมให้ชาวบ้าน ลด ละ เลิก การใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เรามุ่งดูแลแก้ปัญหาคนพิการที่เป็นอัมพฤกษ์ แก้ปัญหาน้ำเสียอย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบการจ่ายเงินให้สะดวกมากขึ้น องค์ความรู้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียง มีการเชื่อมร้อยเครือข่ายกันทั่วประเทศ เมื่อพูดถึงพลังพลเมือง เราก็พร้อมและยินดีที่จะร่วมผลักดันให้ทุกคนกลายเป็น พลเมืองของประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังชุมชน ที่จะร่วมพัฒนาชาติสืบต่อไป อันเป็นหลักประกันที่มั่นคงสำหรับแนวทางที่เรากำลังทำร่วมกัน และจะยังคงพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน”

ด้านนายสำรวม กุดสระน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การทำงานของชุมชนจะใช้พลังของชาวบ้านเป็นสำคัญ ทั้งผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้า อาสาสมัครต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เจ้าหน้าที่หมู่บ้าน” ซึ่งเป็นผู้ประสานงานประจำหมู่บ้าน เป็นนวัตกรรมสำคัญของตำบลอุดมทรัพย์

“การรณรงค์ต่างๆ ของชุมชนเรา จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่มี พลังพลเมืองในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร โดยมี ‘เจ้าหน้าที่หมู่บ้าน’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของตำบล  เป็นแรงผลักสำคัญที่คอยขับเคลื่อนและประสานงานกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน 1 คน ก็รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน เพื่อให้การประสานงานและการดำเนินงานต่างๆ ในแต่ละหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม้เราเพิ่งเข้าร่วมงานกับ สสส. เพียงไม่กี่เดือน แต่เราก็พร้อมที่จะสานต่อและร่วมสร้างพลังพลเมืองในครั้งนี้อย่างเต็มที่แน่นอน เพราะตำบลสุขภาวะ มีเป้าหมายเดียวกันกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราต่างก็อยากเห็นพี่น้องในตำบลอยู่ดีมีสุข สุขภาพดี” นายสำรวม  กล่าวในตอนท้าย

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

Shares:
QR Code :
QR Code