สสส. ชูแนวคิด Happy workplace หนุนใช้นวัตกรรมสร้างสุขในองค์กรอย่างเป็นระบบ หลังพบวัยทำงาน 39 ล้านคน เสี่ยงป่วย NCDs จากบุหรี่ แอลกอฮอล์ กินรสจัด

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    อึ้ง! วัยทำงาน 39 ล้านคน เสี่ยงป่วยโรค NCDs เหตุจาก สูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์ถี่-ทานอาหารเน้นหวาน มัน เค็ม-ออกกำลังกายน้อย สสส. ชู แนวคิด Happy workplace พัฒนา 3 หลักสูตร ปั้น นักสร้างสุข-วิทยากรส่งต่อความรู้-นวัตกร หนุนใช้นวัตกรรมสร้างสุขในองค์กรอย่างเป็นระบบ

                    เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2567 ที่โรงแรมโซแบงคอก กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุขและนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย วิทยากร และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการสร้างสุของค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน มีผู้เข้าร่วมจาก 60 องค์กร ทั่วประเทศ
                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคนวัยทำงาน จากรายงานสุขภาพคนไทยปี 2566 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ไทยมีคนวัยทำงานอยู่ 39 ล้านคน และส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs โดยมีสาเหตุมาจาก 4 ปัจจัยหลัก 1.คนวัยทำงาน 1 ใน 5 มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ทุกวัน 2.คนวัยทำงานดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 3.รับประทานอาหารจากร้านและตลาดเน้นหวาน มัน เค็มจัด 4.ขาดการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 รายงานว่า คนวัยทำงานทำกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียง 63.31% ในปี 2566 จากเดิม 73.44% ในปี 2564 สสส. จึงมุ่งสร้างเสริมทักษะนักสร้างสุของค์กร โดยใช้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace ) และแนวทางความสุขพื้นฐาน 8 ประการ (Happy 8) เพื่อส่งเสริมให้คนวัยทำงานมีความสุขควบคู่ไปกับการมีสุขภาวะที่ดี

                    “สสส. พัฒนานักสร้างสุของค์กรกว่า 2,000 คน เพื่อขยายผลการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ล่าสุด สสส. ได้พัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพนักสร้างสุขและนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อพัฒนาผู้ร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.พัฒนานักสร้างสุของค์กร ระดับต้น 2.พัฒนาวิทยากรนักสร้างสุข 3.พัฒนานวัตกรนักสร้างสุของค์กร โดยเน้นให้มีประสบการณ์และแนวคิดสุขภาวะในองค์กรได้อย่างมีระบบ พัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนวัยทำงาน ลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยเสริมการมีสุขภาวะที่ดี 4 มิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม และขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้เสริมทักษะการเป็นนักสร้างสุของค์กร สามารถเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ thaihealthacademy.com” นพ.พงศ์เทพ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code