สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ มอบ “สมุดพกสุขภาพ” เป็นของขวัญ ยกรัฐสภาต้นแบบองค์กรสุขภาวะครบ ชมรมออกกำลังกาย-โรงอาหารลดหวานมันเค็ม-คอร์สอบรมสุขภาพ ขยายผล 253 คนต้นแบบ “คุณชวน” ชี้ต้องทำให้ยั่งยืน ขยายไปหน่วยงานอื่น


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในวงงานรัฐสภา จัดกิจกรรม "สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา"


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดี มีกายและใจที่แข็งแรง จะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผาสุกในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางของ สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯ นี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งบุคลากรเกิดความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ เกิดพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในวงงานรัฐสภาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบฯ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในวงงานรัฐสภา มุ่งสร้างความตระหนักรู้แนวทางการมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข ตลอดจนการปรับทัศนคติด้านสุขภาพ รวมถึงพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งหากได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมจะเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หรือเรียกว่าโรควิถีชีวิต อาทิ ไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ให้กลับไปสู่กลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปกติได้


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ของบุคลากรประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ร้อยละ 37 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรค NCDs ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ รับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม และมีความเครียด โครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบฯ โดย สสส. ร่วมกับ สำนักงานเลขาฯ จึงมุ่งสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในวงงานรัฐสภาให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการพัฒนา 4 กิจกรรม คือ 1. พัฒนากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ชมรมแอโรบิค ชมรมฟุตบอล ชมรมลีลาศ พร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กร อบรมผู้ค้าอาหารปรุงเมนูลดหวาน มัน เค็ม จัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องโภชนาการ


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


สสส.ชวนคนสภาฯ เช็คสุขภาพรับปีใหม่ thaihealth


“กิจกรรมที่ 2 คือ พัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดแกนนำนักสร้างสุของค์กร 253 คน นำแนวคิดสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ 3. พัฒนาการสื่อสารงานสุขภาพ พัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพภายใต้สถานการณ์โควิด–19 พร้อมจัดเวทีเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพทุกเดือน และ 4. จัดทำคู่มือ “สุขภาพที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรในวงงานรัฐสภา” เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสุขภาพประจำปี ประกอบด้วย การบันทึกการตรวจรักษา ทั้งระดับความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด สุขภาพตา เท้า และคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมให้ความรู้เรื่องโรค NCDs ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 56 หน้า จำนวน 2,500 เล่มผ่านสำนักบริการทางการแพทย์รัฐสภา” ดร.สุปรีดา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ