สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัว "หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ" รุกปั้น "นักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก" ถ่ายทอดในโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ หลังพบวัยเก๋าติดจอสูงถึง 10 ชม./วัน 75% ตกเป็นเหยื่อข่าวลวง ถูกหลอก


เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังนักสื่อสารวัยเพชร สร้างสังคมสูงอายุรู้ทันสื่อ” เปิดตัว "หลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ" หลักสูตรพร้อมใช้เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงอายุ


พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และตัวแทนองค์กรท้องถิ่น 5 แห่ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า ปี 2564 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) จึงต้องเตรียมพร้อมปัจจัยสุขภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะสื่อซึ่งมีอิทธิพลสำคัญต่อโลกยุคใหม่ จากข้อมูลการสำรวจโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2562


พบว่า ผู้สูงวัยใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 10 ชม.ต่อวัน และร้อยละ 75 ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง ถูกหลอกลวงขายสินค้า สสส. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งระดับประเทศและองค์กรส่วนท้องถิ่น ผลักดันหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ นำร่องพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีการจัดทำหลักสูตรเป็นคู่มือเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ และจัดทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อช่วยกันสร้างสังคมวิถีชีวิตสุขภาวะ และสร้างพลังให้ผู้สูงอายุก้าวข้ามขีดจำกัดไปเป็นนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร เป็นพลเมืองสูงวัยเท่าทันสื่อ


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ หัวหน้าโครงการวิจัยที่ผลิตหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อและนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสร้าง พฤฒพลัง (Active Aging) ให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาวะกาย ใจ ปัญญาที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ร่วมกับ สสส. พัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ นับเป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่บูรณาการความรู้ทางวิชาการด้านรู้เท่าทันสื่อ การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และทุนทางวิถีวัฒนธรรมไทย


มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านการทดลองและทดสอบในโรงเรียนผู้สูงอายุนำร่อง 5 โรง จนสำเร็จออกมาเป็นหลักสูตรที่ง่าย สนุก สร้างผลกระทบทางสังคมได้จริง สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้สูงวัยของไทย ช่วยสร้างทักษะความรู้เท่าทันสื่อ เสริมพลังให้ผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่ ครู ก รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต นำไปสู่การพัฒนาผู้สูงวัยให้เป็นพลังในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคม


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวานำร่องทดลองใช้หลักสูตรนี้มาแล้ว 2 รุ่น ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อ เรามักเน้นไปที่การฝึกให้ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีให้เป็น แต่จุดเด่นของหลักสูตรนี้ เป็นการเตรียมพื้นฐานก่อนที่จะให้ผู้สูงวัยเริ่มไปใช้สื่อ เป็นการฝึกให้ผู้สูงวัยมีสติก่อนเชื่อ เพื่อให้สามารถใช้สื่อได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัย


ในรุ่นแรกเรามีการมอบเข็มนักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม เป็นการเสริมพลัง สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ เพื่อให้เป็นผู้ส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ในการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งนี้ ได้ชักชวนผู้สูงอายุที่มีความสนใจมาพัฒนาทักษะในการเป็นวิทยากร ใช้ชื่อว่า 'นักสื่อสารสุขภาวะวัยเพชร ครู ก' ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้นำหลักสูตรไปสอนให้แก่รุ่นต่อไป และมุ่งขยายต่อในชมรมผู้สูงอายุที่สนใจต่อไปด้วย


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษย้ำให้เห็นพลังของผู้สูงวัย ในหัวข้อ พลังผู้สูงอายุสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


สสส. จับมือ ม.มหิดล กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดตัวหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อ thaihealth


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อทางเว็บไซต์ สสส. http://ssss.network/57zrb

Shares:
QR Code :
QR Code