สสส. จับมือ กสอ.ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


ชูโมเดล  Happy Workplace  สสส. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะ ช่วยพนักงาน  SMEs  กว่า  2  พันคน ออมเงิน  6  ล้านบาทช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา เชื่อมแนวคิด  Happy Money  ออมเงินได้ทะลุ  10  ล้านบาท ส่งผลความสุขเพิ่มขึ้นทุกมิติ  64%  เพิ่มมูลค่าผลตอบแทนบริษัท  245  ล้านบาท


ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   จัดพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบและนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SHAP)  ประจำปี   2562  โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับเพชร  3  รางวัล รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับแพลทตินั่ม  12  รางวัล รางวัลวิสาหกิจต้นแบบระดับทอง  30  รางวัล รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ  3  รางวัล และรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ  17  รางวัล


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.  กล่าวว่า แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สสส. ได้ริเริ่มแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มาตั้งแต่ปี  2547  ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นำแนวคิดไปเป็นนโยบายขององค์กร หรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร เพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงานทั้งทางทักษะอาชีพและสุขภาพ กว่า  10,000  แห่ง


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


สสส. มุ่งหวังให้คนวัยทำงานมีความสุขในการทำงาน เพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องสุขภาวะ  1  ในนั้นคือการจัดการความเครียดจากปัญหาการเงินส่วนตัว กลัวการตกงาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น กลัวไม่มีเงินในวัยเกษียณ กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในวัยเกษียณ ส่งผลต่อหน้าที่การงาน สุขภาพ และกระทบความสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและครอบครัวได้


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือ  SHAP  ร่วมกับ สสส. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้  Happy Workplace  จำนวน  12  แห่ง เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบให้คำแนะนำการสร้างสุขภาวะในองค์กร หัวใจสำคัญคือ คนเป็นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างความสุข


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


ให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ และผลักดันให้ผู้ประกอบการ  SMEs  เห็นความสำคัญและมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างสุขภาวะองค์กร ซึ่ง  SMEs  ของไทยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95  ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ และมีจำนวนการจ้างแรงงาน  13,950,241  คน คิดเป็นร้อยละ  85.47  ของการจ้างงานรวมทั้งหมด และจากการดำเนินงานส่งเสริมผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ ทำให้เกิดผลลัพธ์และผลตอบแทนที่สามารถคิดเป็นตัวเงิน ได้มูลค่าเท่ากับ  245  ล้านบาท


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


นายวุฒิชัย ประชาพร  ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภาพ ควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561  ถึงเดือนกรกฎาคม  2563  มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม  115  แห่ง พบว่า การส่งเสริมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษามีพนักงานในวิสาหกิจเข้าร่วม  2,859  คน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  6  ล้านบาท


สสส. จับมือ กสอ. ชูองค์กรสุขภาวะต้นแบบ thaihealth


กิจกรรม  Happy money  ส่งเสริมการออม พนักงานสามารถออมเงินเป็น  10.9  ล้านบาท จากประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้วัดผลค่าความสุข (HAPPINOMETER) ใน  8  มิติ พบว่า ค่าความสุขก่อนดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ  59.62  หลังจากการดำเนินส่งเสริมสุขภาวะองค์กร มีค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นทุกมิติร้อยละ  64.48  ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภาพในมิติด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรมในการทำงาน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ