สสส. จัดงาน ‘Out Of The Box Aging’ พัฒนาทักษะสูงวัยหลังเกษียณ เปลี่ยนความรู้สึกจาก ”ภาระ” เป็น “พลัง” ชวนทุกวัยวางแผนเกษียณแบบมีสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สูงวัยแล้วไง อย่าได้พัก สสส. – มนุษย์ต่างวัย จัดงาน ‘Out Of The Box Aging’ มองสังคมสูงวัยแบบนอกกรอบ สานพลังเครือข่ายผู้สูงวัย ปลุกพลังส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาทักษะอาชีพหลังเกษียณ ปลดล็อกความรู้สึกเปลี่ยน ”ภาระ” ให้เป็น “พลัง” พร้อมชวนทุกวัยเตรียมตัววางแผนเกษียณแบบมีสุขภาวะ

                    เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2566 ณ Grand Hall ชั้น 3 True Digital Park (West) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เพจมนุษย์ต่างวัย และภาคีเครือข่าย จัดงาน มนุษย์ต่างวัย Talk 2023 ‘Out Of The Box Aging’ นำเสนอมุมมองใหม่ให้วัยเก๋า พร้อมรับมือสังคมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ นางภรณี  ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความเข้าใจ และตระหนักถึงสถานการณ์สังคมสูงวัยที่ไทยต้องเผชิญ จากสถานการณ์ประชากรไทยปี 2565 มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12.69 ล้านคน  สถานการณ์ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่บ้านคนเดียว 12 % อยู่กับคู่สมรสลำพัง 21.1% ทั้ง 2 กลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาสำคัญที่ผู้สูงอายุปัจจุบันต้องเจอ สืบเนื่องจากการขาดการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพตั้งแต่ช่วงก่อนสูงวัย กิจกรรมครั้งนี้ เป็นโครงการที่ สสส. ร่วมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพหลังเกษียณเพื่อเพิ่มรายได้ สานพลังเครือข่ายผู้สูงวัย และคนต่างวัยให้ได้มาเจอกัน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ สร้างธุรกิจและขับเคลื่อนการทำงานด้านสังคมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณ

                    “เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกเป็นภาระของกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นพลัง สสส. และภาคีเครือข่าย พัฒนาความรู้วิชาการ ข้อเสนอนโยบาย เน้นส่งเสริมระบบรองรับสังคมสูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง 4 มิติ ทำงานเชิงรุก จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง ให้หลายภาคส่วนพัฒนานโยบาย มาตรการรองรับสังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่อง ในมิติสุขภาพ พัฒนาให้มีระบบสุขภาพ เช่น คัดกรองดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ มิติเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางรายได้ เข้าถึงบริการสุขภาพ การเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ มิติสังคม สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ออนไลน์ เพื่อใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ ทั้งเชื่อมทัศนคติเชิงบวกคนต่างวัย ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุยังเป็นกำลังสำคัญ โดย สสส. ขับเคลื่อนการรองรับสังคมสูงวัยทั้ง 4 มิติ เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้ ที่นำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ สำหรับคนทุกช่วงวัย มีแนวโน้มทิศทาง และมุมมองที่หลากหลาย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพิ่มทักษะอาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมในช่วงวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีพลังในการดำเนินชีวิตได้ยาวนาน เป็นพลังของครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมในภาพรวม” นาง ภรณี กล่าว

                    นายประสาน อิงคนันท์ เจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัย กล่าวว่า งานครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองใหม่ให้กับสังคม ในการรับมือสังคมสูงวัยอย่างสร้างสรรค์ เสริมทัศนคติที่ดีระหว่างคนต่างวัย สู่สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย (Age-inclusive society) โดยมี Speaker กว่า 20 ท่านที่เชี่ยวชาญด้านสังคมสูงวัย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงโอกาส แนวความคิดการสร้างธุรกิจ และขับเคลื่อนการทำงานด้านสังคมสูงวัย ภายในงานยังได้รวบรวมสินค้า เปิดพื้นที่ Inspiring Market ที่ไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่ขายไอเดีย และแรงบันดาลใจจากเหล่าคนรุ่นใหญ่ที่มองเห็นโอกาสในการต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตของคนสูงวัยในแง่มุมต่าง ๆ สร้างรายได้ สร้างมิตรภาพ และสร้างคุณค่า สำหรับชาว Grey Generation เพื่อเตรียมตัวเกษียณต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code