สสย.เปิดเวทีสาธารณะการศึกษาสร้างพลเมือง

ร่วมเปิดเวทีสาธารณะการศึกษาสร้างพลเมือง thaihealth


สสย.เข้าร่วมงานเวทีสาธารณะ “การศึกษาสร้างพลเมือง…พลเมืองสร้างประชาธิปไตย”


เมื่อเร็วๆ นี้ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education-TCE Center) จัดเวทีสาธารณะ "การศึกษาสร้างพลเมือง…พลเมืองสร้างประชาธิปไตย"


ศูนย์ประสานงานฯ หรือ TCECenter เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานที่ทำงานด้านการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์สังคม ไม่สังกัดการเมืองฝ่ายใด การจัดเวทีสาธารณะ "การศึกษาสร้างพลเมือง…พลเมืองสร้างประชาธิปไตย" ซึ่งเป็นการนำแนวคิดหลักของการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้มาเป็นหัวข้อเวทีสาธารณะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการและนักการศึกษาเกี่ยวกับพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย


เวทีสาธารณะเริ่มด้วยการปาฐกถาเรื่อง "พลิกความคิด พลเมืองแบบไหนร่วมสร้างอนาคต" โดย ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ได้ตั้งประเด็นที่น่าสนใจกับการสร้างพลเมืองในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถของสังคมในการเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยใจเปิดกว้าง อำนาจคือความรู้และความเข้าใจของคนในสังคมในการแลกเปลี่ยนทรรศนะและองค์ความรู้ เปิดพื้นที่สาธารณะให้มีคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่


นอกจากนี้เวทีดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้มีการถกเรื่อง "พลเมืองคนรุ่นร่วมเปิดเวทีสาธารณะการศึกษาสร้างพลเมือง thaihealthใหม่" ของเยาวชนในเครือข่ายสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) น้องกอล์ฟ กลุ่มพัทลุงยิ้ม และน้องซา กลุ่มดอกไม้ยิ้ม จ.ยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับน้องธนิดา กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท และน้องอัญ กลุ่มพลเรียน โดยมีคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการ สสย. และผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผอ.TCE ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะให้เห็นพลังของพลเมืองรุ่นใหม่ ที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับตัวเอง เริ่มสงสัยกับปัญหาในชุมชน จนนำไปสู่การรวมตัวกันสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชนตัวเองกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกับชุมชนและต่อยอดสู่สังคม


หลังจากนั้นได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็น "การสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่เน้นค่านิยมและจริยธรรม: กับดักที่ต้องก้าวข้าม?" อารัมภบทโดยดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งมองว่าการสร้างพลเมืองฐานรากต้องมาจากการใช้การศึกษาสร้างการเรียนรู้ในความเป็นพลเมือง โดยตั้งคำถามชวนให้ผู้เข้าร่วมงานขบคิดว่าค่านิยมและจริยธรรมแบบใด คุณค่าแบบใดที่สอดคล้องกับสังคมไทยในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมล้อมวงสนทนากลุ่มย่อย(World Cafe) นำกระบวนการโดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล


การจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้ครู นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยกับมุมมองการสร้างคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมให้เพิ่มขึ้นในสังคม


 


 


ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


ภาพจากเฟสบุ๊ค Thai Civic Education

Shares:
QR Code :
QR Code