สสย.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน

ดึงผู้เชี่ยวชาญงานด้านสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน

 

          แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์หวังผลักดันให้เกิดผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ และมีสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยมีนายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

          นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วในยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนในทศวรรษนี้ สื่อได้กลายเป็นกลไกและช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีศักยภาพในการแพร่กระจายจากบุคคลหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจำนวนมากมายในหลายพื้นที่ของประเทศ ในเวลาอันรวดเร็ว จนเป็นที่ประจักษ์ในสังคมทุกวันนี้ว่า สื่อสารมวลชนได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในการชี้นำสังคมจนมีผลต่อรูปแบบวิถีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผลจากการพัฒนาที่กล่าวมา รวมถึงการแข่งขันธุรกิจด้านสื่อทุกแขนงในกระแสทุนนิยมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ นอกจากจะยังประโยชน์ให้เกิดกับสังคมในบางมิติแล้ว ในทางกลับกันยังพบว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งในประเด็นของเนื้อหา สาระ และเรื่องราวในสื่อบันเทิงต่างๆ ที่ถ่ายทอดไปสู่สังคมหากผู้ประกอบการขาดจริยธรรมและความตระหนักรับผิดชอบร่วมต่อสังคม ย่อมทำให้เกิดปมปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่สร้างความเสียหายขึ้นกับสังคมโดยรวม โดยเฉพาะพฤติกรรมการลอกเลียนแบบที่ขัดต่อบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม ทั้งในมิติเรื่องเพศ ภาษา และความรุนรุน ที่ปรากฏในสื่อทุกประเภท อาทิ ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ เกมและอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 

          สำหรับสถานการณ์ปัญหาสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากสื่อ ซึ่งได้ทวีความรุนแรงของปัญหาโดยลำดับในขณะนี้ หากแต่มีภาคีจากหลายภาคส่วนกำลังร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เบาบางและยุติลงในที่สุดเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งในช่องทางของกฎหมายและการแสวงหาความร่วมมือกับภาคประชาสังคม ในการดูแลสื่อให้ทำหน้าที่ที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมภูมิปัญญาและสร้างภูมิคุ้มกันกับสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงได้เป็นเจ้าภาพผลักดันให้มีการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท รวมถึงการออกระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติขึ้น และได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้ จนเกิดมาตรการและกลไกของฝ่ายต่างๆในการดูแลสื่อ ในหลายระดับ ไปจนถึงระดับจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในทุกจังหวัด รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งผ่านขั้นตอนของการยกร่างกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนายธีระ กล่าว

 

          ด้านนางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ และมีสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพสื่อสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาสุขภาวะของเด็ก เยาวชนในแต่ละช่วงวัย โดยแผนงานได้พัฒนางานดังกล่าวมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า3 ปี เกิดเครือข่ายคณะทำงานสื่อเพื่อเด็กขึ้นจำนวนมาก ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากหลากหลายแขนงสื่อ พื้นที่ ฯลฯ ดังนั้น จึงได้จัดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1พลังภาคี หนุนกองทุนสื่อดี เพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายคณะทำงานสื่อเพื่อเด็กในประเทศไทย เพื่อประมวลสถานการณ์สื่อในปัจจุบัน และนำเสนอรูปแบบการทำงานของสื่อเพื่อเด็ก พร้อมทั้งจัดเวทีระดมความคิดเห็นประเด็นการทำงานสื่อเพื่อเด็ก เพื่อส่งมอบนโยบายให้แก่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก และเยาวชนต่อไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้จัดงานหลักคือ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรร่วมจัดงาน ได้แก่ สถาบันแห่งชาติเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท. , เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก, สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กภาคเหนือ, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กภาคอีสาน, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กภาคตะวันออก, ชมรมวิทยุเด็ก, เครือข่ายพิ้นที่สร้างสรรค์ และเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ องค์กรต่างๆ ที่ทำงานเรื่องสื่อทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตสื่อ สื่อมวลชน สื่อชุมชน กลไกจากภูมิภาคต่างๆ ผู้ที่สนใจงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เด็กเยาวชนและเครือข่ายครอบครัว

 

          สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมสัมมนาห้องย่อย เพื่อทบทวนสถานการณ์สื่อประเภทต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสังคมพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา จำนวน 5 ห้อง การนำเสนอรูปแบบการทำงานของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในระดับภูมิภาคของคณะทำงานเครือข่าย สสย. การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ และการแสดงสื่อทางเลือกของเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก รวมถึงการจัดเวทีระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการทำงานสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ของภาครัฐและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักวิชาการ, กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ทำงานเรื่องสื่อทั้งภาครัฐและเอกชน, ผู้ที่สนใจงานสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน, กลไกจากภูมิภาคต่างๆ, ผู้ผลิตสื่อ, สื่อมวลชน, สื่อชุมชน, เด็กเยาวชน และเครือข่ายครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลสื่อส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็ก และเยาวชนแห่งปี 2552 อีกด้วย

 

          อย่างไรก็ตาม การระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ จะได้ข้อสรุปและแนวทางในการดำเนินงานด้านสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และจะได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องสำคัญคือ การเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์, กองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก, กระบวนการเท่าทันสื่อ, สภาองค์กรผู้บริโภคสื่อ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อันจะส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสาระของสารที่จะส่งออกไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สารที่นำส่งไปยังเด็กและเยาวชน ที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

ที่มา: โอเค แมส

 

 

 

update: 18-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ