สสปท. รณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุในที่ทำงาน

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


สสปท. รณรงค์ ลดสถิติอุบัติเหตุในที่ทำงาน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงแรงงาน โดย สสทปท. จัดงานใหญ่แห่งปี “งานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32” เน้นย้ำ ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) สอดคล้องกับนโยบาย Safety Thailand


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นภารกิจด้านการ ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 อนุมัติให้ตัดโอน ภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 30 ปี โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปเป็นภารกิจข องสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และกระทรวงแรงงานได้ส่งมอบภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ให้แก่สถาบันส่งเสริมปลอดภัยฯ


ภายใต้ชื่องาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (Thailand Safe@Work)” ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรม สำคัญในการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่ง มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ หรือที่เรียกว่า “สสปท.” เป็นหลักในการดำเนินงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)


กิจกรรมการจัดงานตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่ 28 – 30 มิถุนายน 61 ประกอบด้วย -พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการประกาศ เกียรติคุณระดับระดับแพลตตินั่ม ทอง เงิน และทองแดง ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติ อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2561 และรางวัลประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวม 377 รางวัล – การจัดสัมมนาวิชาการ รวม 28 หัวข้อวิชา ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง การป้องกันอัคคีภัย ด้านสารเคมี ด้านอาชีวอนามัย และด้านความปลอดภัยในการทำงานขนส่งทางถนน, การจัดแสดงนิทรรศการบนพื้นที่ 9,600 ตารางเมตร จากหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน รวม 165 คูหา โดยเน้นการสร้างการรับรู้ผ่านรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tosh.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code