สสจ.ยะลาให้ความรู้-ฉีดวัคซีนป้องกัน ผู้แสวงบุญ

ที่มา :  เดลินิวส์


สสจ.ยะลาจัดทีมให้ความรู้-ฉีดวัคซีนป้องกัน ผู้ไปแสวงบุญ thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดทีมให้ความรู้ ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ


นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานถึงที่มาในการจัดกิจกรรมในการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งเป็นศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้มุสลิมที่มีความพร้อมต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ความพร้อมต้องพร้อมทางด้านทรัพย์สิน และด้านร่างกาย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่ดีมาโดยตลอด เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการฮัจย์


นพ.สงกรานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีหลักประกันโดยมีกรมการศาสนา ทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย สำหรับการอุมเราะห์ เป็นการปฏิบัติเยี่ยมเยียนที่พำนักของท่านศาสดา และเป็นความตั้งใจ โดยปฏิบัติตามกฎของการทำอุมเราะห์


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดยะลาในแต่ละปีมีชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (อุมเราะห์) ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปีละประมาณ 1,000-1,300 คน โดยในปี 2561 มีผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์อุมเราะห์ จำนวน 1,005 คน ดังนั้น ปีงบประมาณ 2562 สสจ.ยะลา จะให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ และการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งมีจำนวนแซะห์ อาสาสมัครแซะห์ จำนวน 115 คน เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ วิธีป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย และเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งก่อนเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และเดินทางกลับ

Shares:
QR Code :
QR Code