สสค.หนุน “มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือ” กระบี่

/data/content/19683/cms/pqstuvwz2568.jpg           สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้มีการสนับสนุนในการจัดโครงการ “มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่” เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่าวนาง เป็นประธานเปิดโครงการ“มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่” ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายสุชาติ   กิตติธรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง กล่าวรายงาน

          นายพันคำ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้มีการสนับสนุนในการจัดโครงการ “มองมุมใหม่ ค่ายลูกเสือกระบี่” เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน

          โดยกิจกรรมตามความสนใจซึ่งกิจกรรมนักเรียน ได้กำหนดให้มีวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ขึ้นในทุกช่วงชั้น และในหลักสูตรราบวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ได้กำหนดกิจกรรม เกี่ยวกับการเข้าค่ายพักแรมคืน เพื่อให้นักเรียน ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเข้าค่ายพักแรม คือการนำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มาร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code