สสค.จัดอบรมครูเติมความรู้และประสบการณ์

สสค.จัดอบรมครูเติมความรู้และประสบการณ์ thaihealth


สสค.ชวน 5 จังหวัดในเครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จัดอบรมครูมิติใหม่ จากครูผู้จัดการเรียนการสอนให้เป็นครูนักบริหารจัดการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สอดคล้องโจทย์ความต้องการพัฒนาครู


13 มิ.ย. 58 ณ โรงแรมทีเค.พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับเครือข่ายครูในกลุ่มจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี นครราชสีมา น่านและอำนาจเจริญ จัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาครูระดับจังหวัดและการเติมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาครู ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2558


นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.ในฐานะประธานกล่าวว่า การเรียนการในปัจจุบันยังเป็นการสอนโดยเอาความรู้ของผู้สอนเป็นที่ตั้ง ซึ่งมักเป็นความรู้ในอดีต จึงไม่น่าช่วยให้เด็กเยาวชนเอาตัวรอดได้ในอนาคต การสอนในปัจจุบันจึงต้องสสค.จัดอบรมครูเติมความรู้และประสบการณ์ thaihealthทำให้เด็กมีความสามารถและทักษะในการเรียนรู้ หัวใจในการพัฒนาครูรูปแบบใหม่จึงต้องเน้นทักษะในการเรียนรู้ที่จะสอนของครู ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิคเท่านั้น นอกจากนี้ครูยังต้องอาศัยความรักความใส่ใจในการพัฒนาเด็กด้วย


“จังหวัดจึงควรเป็นผู้กำหนดอนาคต และความต้องการการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด โดยมี “กลไลกลาง” ประสานความร่วมมือ กระตุ้นให้เกิดเวทีที่ไม่เป็นทางการพูดคุยกันในฐานะคนในจังหวัด ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ในลักษณะทีมงานจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่ง สสค.มีเครือข่ายอยู่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ ก็เชื่อว่าจะทำให้ขับเคลื่อนการศึกษาที่เร็วขึ้น”


ผู้จัดการ สสค.ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “สิ่งที่สสค.เชื่อก็คือ แทนที่จะรอวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศ และต่างประเทศอยู่เพียงฝ่ายเดียว จังหวัดสามารถเป็นผู้เริ่มในการคิดโจทย์พัฒนาครูของตนเอง ซึ่งเป็นความต้องการจากคนในจังหวัด ฉะนั้นต้องมีการวางระบบบริหารจัดการที่จะอย่างไรให้ครูในจังหวัดก้าวหน้าได้จริง เพราะบทบาทของครูในปัจจุบันจะเปลี่ยนจากผู้จัดการสอนเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้”


 


 


ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

Shares:
QR Code :
QR Code