สวนดุสิตโพลล์ – ทุกข์ของคนเมือง ณ วันนี้ กรณี ทำอย่างไร? ให้เมืองน่าอยู่

ทุกข์ของคนเมือง ณ วันนี้ กรณี  ทำอย่างไร? ให้เมืองน่าอยู่

 

สวนดุสิตโพลล์ – ทุกข์ของคนเมือง ณ วันนี้ กรณี  ทำอย่างไร? ให้เมืองน่าอยู่          ในอนาคต เมืองจะยังคงเจริญเติบโตต่อไปและมีการคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมเมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยในปี 2554 ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศจะอาศัยอยู่ในเมือง และพบว่า คน คือต้นเหตุของปัญหาสำคัญต่างๆมากมาย อาทิ เช่น ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม เป็นต้น

 

ดังนั้นเราจึงควรหันมาหาวิธีรับมือกับการเติบโตของเมืองด้วยการสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่แท้จริง รายการ ก่อนตัดสินใจร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ กรณี คนไทยจะร่วมกันสร้างเมืองน่าอยู่ได้อย่างไร?

 

จำนวนทั้งสิ้น 1,472 คน ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2553  สรุปผลได้ดังนี้                      

 

          1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อเมืองที่อาศัยอยู่

 

อันดับ 1          ปานกลาง                                                   34.92%

 

อันดับ 2          มาก                                                          31.41%

 

อันดับ 3          มากที่สุด                                                    18.09%

 

อันดับ 4          น้อย                                                         11.81%

 

อันดับ 5          น้อยที่สุด                                                   3.77%

 

          2. ปัญหาสำคัญที่ประชาชนพบเห็นจากเมืองที่อาศัยอยู่ คือ

 

อันดับ 1          อากาศเป็นพิษ /ขาดพื้นที่สีเขียว /ขาดพื้นที่สาธารณะและพักผ่อน               18.08%

 

อันดับ 2          ขยะ /น้ำเน่าเสีย                                                                               17.92%

 

อันดับ 3          รถติด /การเกิดอุบัติเหตุ                                                                     14.62%

 

อันดับ 4          เศรษฐกิจ /ว่างงาน /ตกงาน                                                                9.19%

 

อันดับ 5          ยาเสพติด                                                                                       9.03%

 

อันดับ 6          อาชญากรรม                                                                                   6.63%

 

อันดับ 7          เด็กเยาวชน                                                                                    5.80%

 

อันดับ 8          เสียงดัง                                                                                         5.43%

 

อันดับ 9          การทุจริต คอรัปชั่นของผู้บริหารบ้านเมือง                                              5.07%

 

อันดับ10          ขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ                                                4.18%

 

อันดับ11          อาหารไม่ปลอดภัย                                                                          4.05%

 

          3. สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น คือ

 

อันดับ 1          กฎ  ระเบียบ กฎหมายไม่เด็ดขาด                                                         17.41%

 

อันดับ 2          ประชาชนไม่มีวินัย ขาดความรับผิดชอบ                                     16.20%

 

อันดับ 3          นโยบายในการแก้ปัญหาไม่ชัดเจน                                                       13.40%

 

อันดับ 4          ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเมือง                                  13.02%

 

อันดับ 5          ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ                                                         12.94%

 

อันดับ 6          ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และการจัดการขาดความต่อเนื่อง               9.69%

 

อันดับ 7          มีการคอรัปชั่น                                                                                 6.81%

 

อันดับ 8          งบประมาณในการแก้ปัญหาไม่เพียงพอ                                                 6.43%

 

อันดับ 9          เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ                                                                         4.10%

 

          4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 

อันดับ 1          ปานกลาง                                                                                       54.48%

 

          เพราะ  ไม่ค่อยมีเวลา หากมีโอกาสก็จะเข้าร่วม ไม่รู้ว่ามีโครงการลักษณะนี้ในชุมชน ฯลฯ

 

อันดับ 2          น้อย                                                                                             27.11%

 

          เพราะ  คิดว่าเป็นการกระทำที่ตามกระแส  ขาดความต่อเนื่อง ตื่นตัวเป็นพักๆ ฯลฯ

 

อันดับ 3          มาก                                                                                              18.41%

 

          เพราะ ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ หากทุกคนร่วมมือกันชุมชนก็จะน่าอยู่มากขึ้น ฯลฯ

 

          5. ประชาชนจะเข้าร่วมหรือไม่? หากมีการจัดกิจกรรมเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองในรูปแบบที่เข้าร่วมได้ง่าย

 

อันดับ 1          เข้าร่วม                                                                                          67.10%

 

อันดับ 2          ไม่แน่ใจ                                                                                         28.27%

 

อันดับ 3          ไม่เข้าร่วม                                                                                      4.63%

 

          6. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงประชาชนคิดว่าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมของเมืองควรเป็นของใคร?

 

อันดับ 1          ประชาชนทั่วไป                                                                               43.53%

 

อันดับ 2          รัฐบาลส่วนท้องถิ่น เช่น   เทศบาล  อบจ.  กทม.                          15.21%

 

อันดับ 3          รัฐบาลกลางและกระทรวง   กรม                                                          12.14%

 

อันดับ 4          รัฐบาลส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัด  อำเภอ                                                 10.52%

 

อันดับ 5          ภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนสื่อมวลชน                                6.15%

 

อันดับ 6          สถาบันการศึกษา  นักวิชาการ                                                             7.77%

 

อันดับ 7          ภาคธุรกิจ                                                                                       4.68%

 

 

 

 

 

ที่มา: สวนดุสิตโพล

 

 

 

Update: 15-02-53

อัพเดทนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ