สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค 4.0 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค 4.0 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ thaihealth


          โรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค Thailand 4.0 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ


          แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย ยุค Thailand 4.0 และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่ออนาคต ครั้งที่ 9 พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเกิดแรงบันดาลใจในการนำแนวคิดไปสร้างสรรค์ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและสังคม เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานและองค์กรมีความก้าวหน้า เป็นการเสริมสร้างนวัตกรรม และผลิตผลงานคุณภาพ ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ที่โรงพยาบาลกลาง    


โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานและองค์กรให้สามารถอยู่รอด พร้อมรับภาวะวิกฤตและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมุ่งหวังในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการที่ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพและระบบต่างๆ นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความประทับใจ

Shares:
QR Code :
QR Code