สร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยโพสต์


สร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน thaihealth


สสส.ร่วมกับภาคี หนุนการสำรวจแจงนับประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดสร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านที่ครอบคลุมและยั่งยืน


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านที่ยั่งยืน ในการนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญหลักที่ร่วมลงนามในครั้งนี้


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า คนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรที่ สสส. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาด้านสุขภาวะและได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา สสส. ได้สนับสนุนหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายของกลุ่มคนไร้บ้าน การเสริมประสิทธิภาพศูนย์พักคนไร้บ้าน การสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ การสื่อสารสาธารณะเพื่อลดการตีตราคนไร้บ้าน รวมถึงการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเครื่องมือในการทำงานของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม


นางภรณี กล่าวเสริมว่า ในด้านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ฯ สสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการแจงนับและสำรวจประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่สามารถป้องกันการนับซ้ำประชากรคนไร้บ้าน ทำให้ได้ข้อมูลทั้งด้านจำนวนและสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่ครอบคลุมการทำงานของภาคีเครือข่ายได้ ในช่วงปี 2559 – 2560 สสส. ร่วมกับภาคีได้มีการสำรวจประชากรเชิงลึกคนไร้บ้านใน 3 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้นได้มีการร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันในเชิงนโยบาย จนเกิดมติคณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้าน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีแนวทางการทำงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายคนไร้บ้าน การหนุนเสริมการพัฒนาสิทธิและสถานะ การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งใช้วิธีการและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของ สสส. อันนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ สสส. รู้สึกยินดีอย่างมากที่เครื่องมือดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านทั้งประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลทางประชากรคนไร้บ้านดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดทิศทางการทำงานในประเด็นคนไร้บ้านระดับประเทศ รวมทั้ง สสส. โดยเฉพาะในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมที่จำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

Shares:
QR Code :
QR Code