สร้างทีมส่งเสริมสุขภาพจิตระดับท้องถิ่น บ้านคลองเหมืองใหม่

บ้านคลองเหมืองใหม่

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2565 ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม กรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. พร้อมคณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน (นสช.) ตำบลเหมืองใหม่ ที่ รพ.สต.บ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม นายชาติวุฒิ กล่าวว่า จากสถานการณ์สุขภาพจิตที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย ตลอดปี 2564 พบสัดส่วนผู้มีภาวะเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตายในกลุ่มประชากรทั่วไปถึงร้อยละ 14.5 16.8 และ 9.5 สัดส่วนสูงมากในกลุ่มเด็กและเยาวชนวัยเรียนอายุไม่ถึง 20 ปี และอายุ 20-29 ปี ขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการตกงาน สูญเสียรายได้ เป็นกลุ่มที่ต้องการดูแล เยียวยาทางจิตใจ เนื่องจากมีความเครียดสูง เสี่ยงซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า สวนทางจำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตที่มีจำกัด ไม่เพียงพอ สสส.จึงร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) พัฒนาแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=314974

Shares:
QR Code :
QR Code