สร้างความเท่าเทียม สร้างเสริมบริการสุขภาพคนข้ามเพศ

เรื่องโดย  จุติพร วรรณศิริ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก งานแถลงข่าวและฉายสารคดี “เมื่อการข้ามเพศ ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐ”

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

                    มนุษย์ทุกคนต่างเกิดมามีชีวิตที่อิสระและเสมอภาคกันทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิต่าง ๆ บรรดาสิทธิมนุษยชนทั้งหมดมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ แต่เมื่อเขาหรือเธอที่รับรู้ว่าตนเองเป็น LGBTQ+ มักจะถูกแบ่งแยกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ด้านสิทธิต่าง ๆ จึงถูกผลักให้กลายเป็นคนที่แตกต่าง ถูกละเลยสิทธิในการเข้าถึงโอกาส เข้าถึงทรัพยากร ตลอดจนถูกเลือกปฏิบัติ

                    ในสังคมไทยกฎหมายมักถูกครอบคลุมไว้สองเพศ คือเพศหญิงและเพศชาย โดยกำหนดไว้ว่าหญิงชายสามารถทำอะไรได้บ้างตามกฎหมาย โดยละเลยไปว่าในสังคมนั้นยังมีเพศสภาพหรือเพศสภาวะที่หลากหลาย ทำให้ที่ผ่านมามีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องกันมากว่าเพศสภาพมักถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับสิทธิต่าง ๆ เท่าที่ควร ซึ่งมีความไม่เป็นธรรมทางเพศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สิทธิทางกฎหมายยังไม่ครอบคลุมเพศสภาพมากนัก

                    จากการขับเคลื่อนด้านสิทธิทางเพศที่ผ่านมาส่งผลให้สังคมมีความตระหนักยอมรับความแตกต่างความหลากหลายของเพศสภาพมากขึ้น แต่ยังไม่ได้มีการบัญญัติทางกฎหมาย และพวกเขาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเข้าถึงบริการอย่างเป็นรูปธรรมมากเท่าที่ควร

ปัญหาการรับรองเพศสภาวะทางกฎหมายมี 4 อันดับ ดังนี้

1. ปัญหาเรื่องสิทธิสุขภาพและความมั่นคงทางสังคม

2. ปัญหาเรื่องการรับเข้าทำงาน

3. ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายรับรองเพศสภาวะ

4. ปัญหาเรื่องการยอมรับจากคนในครอบครัว

                    นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลว่า สถานการณ์สุขภาวะของคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีหลายประเด็นน่ากังวล โดยเฉพาะเรื่องของภาวะซึมเศร้าจากการอยู่ในสภาพร่างกายที่พวกเขาไม่ต้องการ สิ่งสำคัญที่ สสส. มุ่งทำงานคือการสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ การสื่อสารทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนสภาพร่างกายไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงาม แต่เป็นเรื่องการตอบโจทย์สุขภาพจิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งนั้น สามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการเคารพ และเป็นเรื่องที่ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในส่วนของ LGBTQ+ แต่ละคนเจอความท้าทายประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไป ปัญหาการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของคืออะไร กลุ่มคนเหล่านี้น้อยมากแทบจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับความสุขเลย เพราะความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ กลุ่มคนเหล่านี้ก็เช่นกัน ต้องการความเท่าเทียมในเพศสภาพ ต้องการสิทธิในด้านต่าง ๆ เหมือนกันกับเพศอื่น ๆ ในสังคม

ปัญหาด้านการประกันสุขภาพที่กลุ่มบุคคลข้ามเพศต้องเผชิญ ดังนี้

1. การกีดกันการผ่าตัดแปลงเพศในแผนประกันสังคม

2. การจํากัดการเข้าถึงการบําบัดโดยใช้ฮอร์โมนเพศทดแทนและการบําบัดอื่น ๆ ภายใต้การประกันสุขภาพ

3. การเข้าถึงบริการสุขภาพและการประกันชีวิตของเอกชนได้จํากัด เนื่องจากเบี้ยประกันที่สูงและนโยบายที่เคร่งครัด

4. การตีตราและการใช้ภาพจำเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศและชายรักชายว่าเป็น “กลุ่มเสี่ยง” ในการติดเชื้อเอชไอวี

5. การคิดเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสูงกว่า

6. บริษัทประกันส่วนมากไม่มีนโยบายการยกผลประโยชน์การทำประกันชีวิตให้กับคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน

7. ประกันสังคมและประกันภัยจากบริษัทเอกชนไม่ครอบคลุมบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการยืนยันเพศสภาพ (การแปลงเพศ การใช้ฮอร์โมน)

8. บริการสุขภาพเรียกหาหลักฐานการยืนยันตัวตนตามเพศกำเนิดของคนข้ามเพศ

9. บริการเฉพาะทางสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้หญิงข้ามเพศ และผู้ชายข้ามเพศ มีจํากัด และไม่มีบริการที่เฉพาะทางสำหรับหญิงรักหญิงและผู้หญิงไบเซ็กชวล

10. มีพื้นที่การให้บริการที่ไม่พอเพียง มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว และทัศนคติของพนักงาน

                    “สสส. สนับสนุนงานวิชาการ และสิ่งที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ตอนนี้ เราร่วมมืออย่างเข้มข้นกับคลินิกที่หลากหลาย ซึ่งโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เข้าร่วมนี้เป็นโมเดลสำคัญมาก ๆ ในส่วนการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ LGBT นั้น GenV Clinic จะให้บริการตั้งแต่เรื่องสุขภาพจิต เรื่องการใช้ฮอร์โมน ซึ่งใช้กันผิดถูกตลอดเวลาในส่วนของ LGBT รวมไปถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือปัญหาอื่น ๆ และสุดท้ายใครสนใจที่จะผ่าตัดแปลงเพศ GenV Clinic คลินิกเพศหลากหลาย รพ.รามาธิบดี ก็มีบริการนี้ให้ ซึ่ง GenV Clinic นั้น สสส. สนับสนุนให้เกิดโมเดลการทำงาน บริการกับคนหลากหลายทางเพศใน 4 จังหวัด ตอนนี้กำลังจะขยายเพิ่ม ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ตัวคลินิกขับเคลื่อนสุขภาวะไปอย่างรวดเร็ว โดยเปิดบริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 1 ชั้น 2 รพ. รามาธิบดี โทร 02-2012799 ซึ่งทาง GenV Clinic คลินิกเพศหลากหลายมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลกลุ่มคนหลากหลายทางเพศให้ดีที่สุด” นายชาติวุฒิ กล่าว

ปัจจัยการเข้าถึงสิทธิและบริการสุขภาพ

1. ตระหนักรู้ถึงปัญหาสุขภาพแบบรอบด้านของคนข้ามเพศ

2. ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

3. การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับคนข้ามเพศ

4. การมีบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

                    คนข้ามเพศต้องเผชิญกับการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้คนข้ามเพศเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ไม่ดี ซึ่งรวมถึงทัศนคติของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ การขาดนโยบายที่ครอบคลุม การขาดความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับสุขภาพของคนข้ามเพศ การขาดบริการด้านสุขภาพที่ราคาไม่แพง และลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมาะสมของการดูแลสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศ เพียงเพราะสิทธิทางกฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึงเพศสภาพ หากแต่ยึดติดกับเพศกำเนิดนั่นเอง

                    สสส. และภาคีเครือข่ายทำงานเสริมสร้างพลังสังคมที่ตอบสนองพลังทางการแพทย์ทำให้บริการที่เป็นมิตรและเข้าถึงบริการได้ง่าย โดย สสส. เข้าสู่ปีที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษใหม่ที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่ยากลำบากอีกต่อไป และมีความยินดีมากที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ LGBTQ+ ทุกคนมีตัวตนที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับเพศอื่น ๆ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code