สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา

ที่มา: กรมอนามัย


สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาที่เหมาะสมกับการบริโภคของประชาชน


         นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ณ ห้องประชุม 1508 การประปาส่วนภูมิภาค ว่า กรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมที่จะให้ประชาชนนำมาบริโภค โดยการใช้กระบวนการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย พร้อมทั้งดำเนินการสุ่มตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จากข้อมูลผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนของประเทศไทย ปี 2551-2559 พบว่า น้ำบริโภค  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 30.0 ส่วนปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.5 ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะน้ำประปาทุกแหล่งผลิตที่กรมอนามัยได้เฝ้าระวัง พบว่า ในปี 2551-2559 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคเฉลี่ยร้อยละ 45.3 ส่วนในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.3 ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น


        “ที่ผ่านมากรมอนามัย ได้ดำเนินงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ภายใต้โครงการน้ำประปาดื่มได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกันในด้านนโยบายด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินงานดังกล่าว สามารถประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ครอบคลุมการประปาส่วนภูมิภาค 170 สาขา จาก 234 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.7 ซึ่งผลการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งนโยบาย กระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและการประปาส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นการตกลงกันที่จะร่วมผลักดันนโยบาย พร้อมร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัย โดยร่วมกันพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาการ รวมไปถึงกลไกที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายประสบผลสำเร็จ พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคุณภาพน้ำประปาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ