สร้างกลไกขับเคลื่อนการศึกษาใน จ.สุรินทร์

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)


ภาพประกอบเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)


สร้างกลไกขับเคลื่อนการศึกษาใน จ.สุรินทร์ thaihealth


สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ จัดตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนด้านการศึกษาในทุกพื้นที่


นายไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ (21 เม.ย.59) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 1275/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดกลไกขับเคลื่อนด้านการศึกษาในพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมระดมความคิดในการวางแผนและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อคนสุรินทร์ ควบคู่ไปกับกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาที่เกิดขึ้นที่ผ่านความเห็นชอบของคนทั้งจังหวัดก่อนนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


ทั้งนี้ได้ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 4 ประเด็น 1) จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ตามประเด็นที่คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กำหนด 2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 3) ส่งเสริมสนับสนุน แนะนำองค์กรที่ดำเนินการจัดการศึกษา และ 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนการศึกษาใน จ.สุรินทร์ thaihealthดำเนินการตามที่คณะกรรมการการจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กำหนด


“หลังจากได้คำสั่งแต่งตั้งจากผู้ว่าฯ แล้ว ในวันพรุ่งนี้จะมีการเชิญเครือข่ายกลไกที่เกิดจากสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์มาร่วมระดมความคิดเห็นและจะมีการตั้งคณะทำงานแบ่งเป็น 6 ทีม ได้แก่ 1) จัดการศึกษาและอาชีพ 2) สุขภาพและสุขภาวะ 3) ทักษะชีวิต 4) คุณธรรมและจริยธรรม 5) ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ 6) รณรงค์สื่อสาร โดยหลังจากการได้คณะทำงานทั้ง 6 คณะแล้วจะมีการประชุมสรุปทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสุรินทร์ ซึ่งการเกิดสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ก่อนหน้านี้นั้น ทำให้สุรินทร์มีต้นทุนในการทำงาน และสามารถยกเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการศึกษา เพื่อทำงานควบคู่กับกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ได้ ในหลายจังหวัดที่มีความกังวลใจว่า ‘กศจ.’ อาจจะเป็นกลไกที่ยังไม่ครอบคลุมความต้องการของคนทุกภาคส่วน ก็สามารถใช้ประโยชน์จากกลไกในลักษณะสมัชชาการศึกษาจังหวัดในการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ร่วมกับ กศจ. ในรูปแบบเดียวกับจังหวัดสุรินทร์ได้”


ทั้งนี้ สุรินทร์เป็นหนึ่งใน 15 จังหวัดในเครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ที่เน้นการสร้างกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อนำสู่เวทีในการระดมความคิดด้านการศึกษาในลักษณะต่างๆ เช่น สมัชชาการศึกษาจังหวัด สภาการศึกษาจังหวัด เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code