สรุปเบื้องต้น 12 ทักษะเด็กไทยในอนาคตที่อยากจะเห็น

คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรฯ สรุปเบื้องต้น 12 ทักษะเด็กไทยในอนาคตที่อยากจะเห็น พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ก่อนบรรจุในหลักสูตรการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรฯ ได้สรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างทักษะของเด็กไทยในอนาคตที่อยากเห็นจากหลักสูตรการศึกษาไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ที่กำหนดโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาด้านวิชาการ กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมประกอบหลักสูตร  

ทั้งนี้ทักษะที่กำหนดในร่างดังกล่าวมาจากการดึงสิ่งที่หลายคนต้องการอยากจะเห็นในเด็กศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งที่เด็กไทยยังขาดอยู่ อย่างไรก็ตามจากนี้คณะกรรมการปฎิรูปหลักสูตรฯจะนำร่างนี้เผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะนำมารวบรวมสรุปเป็นร่างที่สมบูรณ์ต่อไป 

สำหรับทักษะของเด็กไทยที่อยากเห็นมี 12 ทักษะ ได้แก่ 1.ทักษะในการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ตลอดชีวิต 2. มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ 3.มีความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ 4. มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหา 5.มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดำรงชีวิตในยุคใหม่  6.มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 7.มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ และสร้างความเข้าใจ 8.มีสำนึกความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคม  9.มีทักษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญาและความดี  10.มีทักษะความเป็นไทย ซึ่งสามารถใช้ดำรงตนในโลกยุคใหม่ 11.มีทักษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง และสามารถบริหารความขัดแย้ง และ 12. มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็นผู้ประกอบการและการมีอาชีพที่มีคุณภาพ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code