สรุปการประชุม เครือข่ายผู้ใช้จักรยาน (อีสานใต้)

สรุปการประชุมปรึกษาหารือเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (อีสานใต้) ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2556

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย นำทีมจัดประชุมเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดิน ประจำจังหวัด (ภาคอีสานใต้) ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาทนายความ จ.อุบลฯ สว.จร.สภ อุบลฯ ขนส่งจังหวัด และท่านนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี รวมทั้งเครือข่ายผู้ใช้จักรยานภาคอีสานตอนใต้ โดยหลังการประชุมสามารถสรุปข้อค้นพบที่น่าสนใจ ได้ดังนี้

1. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และทีมผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี : เทศบาลนครอุบลฯ มีวิสัยทัศน์สร้างเมืองน่าอยู่ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เมืองมีระบบการเดินทางเพื่อเมืองยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานสู่นโยบายสาธารณะ  ทน.อุบลฯ มีแผนจะปรับปรุงทางเท้าทั่วเมืองเพื่อสนับสนุนให้คนเดินเมืองมากขึ้น การส่งเสริมให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิติประจำวันกันมากขึ้นด้วยการปรับปรุงสวนสาธารณะ เส้นทางจักรยาน (bike lean) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานในเขตเทศบาล การสนับสนุนให้กลุ่ม อสม. มีจักรยานประจำตำแหน่งเพื่อออกติดตามสุขภาพของคนในชุมชน การส่งเสริมให้มี bike to work, การสนับสนุนให้มีร้านซ่อมจักรยานในเมือง (ส่งเสริมให้มีอาชีพ) เป็นต้น 

เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทน.อุบลฯ จะสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ด้วยการลงนามบันทึกความร่วมมือ (mou) โดยเชิญให้ tcc ร่วมสนับสนุน เพื่อพร้อมประสานพลังเครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินในตัวเมืองอุบลราชธานีให้เป็นต้นแบบระดับเทศบาลนคร ไปพร้อมกับพื้นที่เมืองที่กำลังโตวันโตคืน และแออัดไปด้วยยานยนต์ทุกประเภท

2. คุณสระไชย ส่งสุข กรรมการสภาทนายความประจำจังหวัดอุบลราชธานี : พร้อมให้ความร่วมมือด้านกฏหมายในการปกป้องรักษาสิทธิของผู้ใช้จักรยานและคนเดินถนนให้เดินทางในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3. คุณธีระพล อรุณะกสิกร ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี : ต่อจากนี้ไปต้องเข้มงวดความรู้ความเข้าใจของผู้สอบใบขับขี่ยานยนต์ให้ช่วยดูแลระมัดระวังผู้ใช้จักรยานและคนเดินถนนทั้งการควบคุมความเร็วที่เหมาะสมในถนนแต่ละประเภทอย่าง

4. รตอ.บิลศักดิ์ ชัยผา รองสว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี : ให้ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างระบบจราจรขนส่งในนครอุบลราชธานีที่มี ม.ขอนแก่นมาทำการวิจัยไว้ว่าขอให้เทศบาลต่อยอดตามแผนดังกล่าวได้จะทำให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น แต่ต้องร่วมมือกันเรื่องจิตสำนึกจราจรของ “คนทั้งเมือง”

5. เครือข่ายผู้ใช้จักรยานและรักการเดินประจำจังหวัด (อีสานใต้) :ชื่นชมยุทธศาสตร์การทำงานของ tcc ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณะได้รับรู้ และต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่สุดที่ที่จะทำให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานหรือเดินกันมากขึ้น คือ การทำให้ผู้ใช้จักรยานและเดินรู้สึกมีความปลอดภัย ลดความสำคัญของยานยนต์ประเภทอื่น ให้ความสำคัญกับผู้ใช้จักรยานและเดินเท้าให้มากขึ้น  ด้วยวิธีการ เช่น มีมาตรการและการลงโทษผู้กระทำผิดจากการขับขี่ยานยนต์โดยประมาท พักใบขับขี่ กำหนดมูลค่าความเสียหายของจักรยาน กรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขนส่งจังหวัด กรมการขนส่งทางบก ตำรวจจราจร เป็นต้น 

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code