สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ประกาศ สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ด้วยสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นวิถีชีวิตซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน บัดนี้ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คุณสมบัติ เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
 2. การศึกษา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 3. ความรู้ความสามารถ มีความสามารถด้านบัญชี งานธุรการ คอมพิวเตอร์ มีความรู้พื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต
 4. ความสามารถพิเศษ
4.1 มีความสนใจเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
4.2 สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
 1. ภาระงาน
5.1 ประสานงานกับเครือข่ายชมรมเดิน-วิ่งและออกกำลังกายทั่วประเทศ
5.2 ปฏิบัติงานธุรการ บัญชี และการเงิน
5.3 การจัดประชุมกรรมการ
5.4 ดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน
 1. ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
 2. ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
 3. ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ วันที่ 16 มีนาคม 2556 ทาง www.thaijoggingclub.net และแจ้งผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
 4. กำหนดสัมภาษณ์ จะแจ้งกำหนดในวันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์
 5. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
11.1 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
11.2 ใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
11.3 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
11.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
11.5 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นทางทหาร
11.6 ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานข้อ 10.2-10.6 ให้แนบสำเนาเอกสารซึ่งลงลายมือชื่อกำกับ และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมใบสมัคร

หมายเหตุ :
 1. ผู้ประสงค์จะสมัคร กรุณากรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งมาที่สมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เลขที่ 23/71 หมู่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 7 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 02-4559149 โทรสาร 02-4549200 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 17.00 น.)
 2. มีที่พักอาศัยให้ภายในสำนักงาน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
(นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์)
ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
ที่มา : สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย

Shares:
QR Code :
QR Code