สมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2556

featured

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์สื่อสารสังคมฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้เปิดการประชุมสมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2555 การปกป้องพื้นที่ผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศและชุมชน ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงานนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/35058

Shares:
QR Code :
QR Code