“สมัชชาปฏิรูป”ตั้ง คกก.14 ชุด ระดมความเห็นผลักดันนโยบายตั้งเป้า 3 ปี

ตั้ง 14 คกก.ขับเคลื่อนงาน สมัชชาปฏิรูป ระดมความเห็นผลักดันนโยบายปฏิรูปด้วยสันติวิธี ตั้งเป้าภายใน 3 ปี  หมอประเวศ-อานันท์ สร้าง วัฒนธรรมใหม่ ได้สำเร็จ  

 

“สมัชชาปฏิรูป”ตั้ง คกก.14 ชุด ระดมความเห็นผลักดันนโยบายตั้งเป้า 3 ปี

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 29 กรกฎาคม ที่เรือนธารกำนัล บ้านพิษณุโลก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูป กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ครั้งที่ 2/2553 ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 14 ชุด ภายใต้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ได้แก่ 1.คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป 2.คณะกรรมการเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและสภาผู้นำชุมชนเพื่อการปฏิรูป 3.คณะกรรมการเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูป 4.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ใช้แรงงานและคนจนเมืองเพื่อการปฏิรูป 5.คณะกรรมการเครือข่ายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูป 6.คณะกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูป 7.คณะกรรมการเครือข่ายผู้พิการเพื่อการปฏิรูป 8.คณะกรรมการเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสเพื่อการปฏิรูป 9.คณะกรรมการเครือข่ายภาคธุรกิจกับการปฏิรูป 10.คณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการปฏิรูป 11.คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป 12.คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรม 13.คณะกรรมการความยุติธรรมกับการปฏิรูป  และ 14.คณะกรรมการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป

“สมัชชาปฏิรูป”ตั้ง คกก.14 ชุด ระดมความเห็นผลักดันนโยบายตั้งเป้า 3 ปี

 

คณะกรรมการทั้ง 14 ชุด จะไประดมความคิดเห็นขององค์กรเครือข่ายถึงมาตรการในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในแต่ละด้าน เพื่อนำข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูป ที่มี นายอานันท์ ปัญยารชุน เป็นประธาน นำไปสังเคราะห์เป็นนโยบาย ที่สามารถปฏิบัติได้และได้ผลดีจริง ซึ่งเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นติดอาวุธทางปัญญา สร้างพลังสังคม และนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยด้วยสันติวิธี ดังนั้นหวังว่า ในระยะเวลา 3 ปี กระบวนการทำงานของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ จะก่อให้เกิด วัฒนธรรมใหม่ ที่เห็นคุณค่าในการประสานกันระหว่างพลังทางสังคม พลังทางปัญญา และพลังอำนาจรัฐ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ทรงพลังและทำให้ประเทศฝ่าวิกฤตแห่งความซับซ้อนไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพได้ ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

“สมัชชาปฏิรูป”ตั้ง คกก.14 ชุด ระดมความเห็นผลักดันนโยบายตั้งเป้า 3 ปี

 

นางเตือนใจ ดีเทศน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การปฏิรูปในด้านการศึกษาที่ผ่านมาเน้นในระดับอุดมศึกษา ทำให้พลังในกลุ่มมัธยมศึกษาหายไป ดังนั้นควรให้มีส่วนร่วมด้วย ขณะเดียวกันก็ควรให้ทุกศาสนาได้เข้ามาช่วยในการปฏิรูปและช่วยด้านการพัฒนาจิตใจ นอกจากนั้นในส่วนการปฏิรูปประเทศควรให้มีเครือข่ายเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อสนับสนุนให้อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง หากขาดเกษตรกรก็จะขาดพลังทางสังคมที่สำคัญไป

 

นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์ ประธานสภาเยาวชนแห่งประเทศไทย เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ควรมีการฟื้นเครือข่ายเยาวชน นักศึกษาภายในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้เป็นฐานในการขยายการรับรู้เรื่องการปฏิรูปประเทศให้ทั่วถึงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และให้องค์กรเครือข่ายของนักศึกษา เช่น สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) มีบทบาทและมีพลังในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคม  

“สมัชชาปฏิรูป”ตั้ง คกก.14 ชุด ระดมความเห็นผลักดันนโยบายตั้งเป้า 3 ปี

                              

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ทางหอการค้าเห็นความสำคัญและเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปประเทศไทย โดยได้มีการทำโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ เช่น โครงการ 1 บริษัท 1 ตำบล, โครงการ 1 ไร่ 1 แสน และอาจจะใช้ฮ่องกงโมเดลเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

 

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่สนับสนุนให้ภาคราชการเข้ามามีส่วนร่วมกับการปฏิรูปประเทศไทย แต่ต้องเข้ามาในฐานะประชาชนไม่ใช่การเข้ามาเป็นผู้นำปฏิรูป นอกจากนั้นจะต้องดึงในส่วนของภาคธุรกิจ กลุ่มคนจน กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย เป็นต้น โดยทุกคนมีฐานะเป็นประชาชนเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่วิชาชีพ ขณะเดียวกันเรื่องความยุติธรรมและทรัพยากรถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นโครงสร้างของปัญหาทั้งหมด และคณะกรรมการทั้ง 14 ชุดจะใช้เป็นประเด็นหลักในการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายของตนเองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอย่างสันติและสร้างสรรค์ต่อไป

 

ที่มา:สำนักข่าว สสส.                                                                                        

                                                                                                Update:29-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย:คีตฌาณ์ ลอยเลิศ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ