สพฐ.เร่งสอนเพศวิถีสกัดเด็กท้องในวัยเรียน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก สสส.


สพฐ.เร่งสอนเพศวิถีสกัดเด็กท้องในวัยเรียน thaihealth


สพฐ. ร่วมมือเครือข่าย ใช้ออนไลน์พัฒนาทักษะครู ขยายสอนเพศวิถี สกัดท้องวัยเรียน


ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียน พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศแก่นักเรียน และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการขยายผลให้ครอบคลุมการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูสามารถนำไปสอนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง โดยได้เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนว และครูอื่นที่สนใจ เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยครูสายงานการสอนเมื่ออบรมแล้วยังสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดได้อีกด้วย


สพฐ.เร่งสอนเพศวิถีสกัดเด็กท้องในวัยเรียน thaihealth


ทพ. ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ดังนั้นการทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกระดับให้เข้าใจเป้าหมายการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังต้องขยายผลการอบรมครูแบบออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดการศึกษาด้วย ทั้งในศธ.เอง และกระทรวงอื่นๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดเป็นจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code