สปสช.เลิกเก็บบัตร ปชช.ผู้ป่วย

ที่มา :  เดลินิวส์


สปสช.เลิกเก็บบัตร ปชช.ผู้ป่วย thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช. ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการที่เสียหายต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีหนังสือแจ้งต่อหน่วยงานของรัฐให้ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนา บัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและ ลดภาระแก่ประชาชน สปสช. จึงได้มีคำสั่งยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ เพื่อไม่ให้ผู้รับบริการที่เสียหายต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อไป อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการส่งต่อ หาเตียงเพื่อส่งต่อผู้ป่วยนั้นแม้ว่าคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน แต่โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อผู้ป่วยอาจจะขอสำเนาหลักฐานผู้ป่วยเพื่อยืนยัน ซึ่งในกรณีนี้จะมีการชี้แจงต่อหน่วยบริการว่าหลังจากนี้ สปสช.ไม่อาจส่งเอกสารของผู้รับบริการได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ