สปสช.ลดค่าโทร สายด่วน1330

ที่มา :  ไทยโพสต์


สปสช.ลดค่าโทร สายด่วน1330  thaihealth


แฟ้มภาพ


สปสช.ประเดิมปี 62 ลดค่าโทร "สายด่วน สปสช.1330" กรณีเบอร์บ้านเหลือ 1 บาท/ครั้ง มือถือเหลือ 1 บาท/15 นาที รวมลดค่าโทรเหลือ 7.7 แสนบาท จาก 1.4 ล้านบาท/ปี จากยอดโทรสายด่วน 6.8 แสนครั้ง/ปี หลัง กสทช.อนุมัติหนุน สปสช.บริการประชาชน คุ้มครองสิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็นจากผู้ ให้และรับบริการเมื่อปี 2559 ได้มีข้อเสนอขอให้ดำเนินการยกเว้นค่าโทรบริการสาย ด่วน สปสช.1330 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประ ชาชนผู้มีสิทธิในการเข้าถึงบริการภายใต้ระบบหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งการตรวจสอบสิทธิ การสอบถามขั้นตอนการรับบริการ การขอคำปรึกษา และการร้องเรียนเพื่อแก้ ปัญหา โดยแต่ละปีมีประ ชาชนโทรบริการสายด่วน สปสช.1330 เฉลี่ยจำนวน 686,676 ครั้ง คิดเป็นค่า บริการ 1,463,318 บาท ที่ผ่านมา  สปสช.ได้ดำเนิน การประสานไปยังสำนัก งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์ และกิจการโทรคมนา คมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอยกเว้นค่าบริการสายด่วน สปสช.1330 ตามข้อเสนอดังกล่าว


ทั้งนี้ ต่อมา สปสช.ได้รับแจ้งจาก กสทช.ว่า สปสช.ไม่ได้เป็นส่วนราชการ แต่เป็นหน่วยงานของ รัฐประเภทองค์การมหาชน ทำให้ไม่สามารถขอยกเว้นค่าบริการได้ แต่เพื่อเป็น การลดภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการสายด่วน สปสช.1330 สปสช.จึงได้ แจ้งความประสงค์ขอลด หย่อนค่าบริการไปยัง กสทช.อีกครั้ง เนื่องจากสายด่วน สปสช.1330 เป็นบริการที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษากับประชาชนที่เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นบริการที่มีประ โยชน์ต่อสาธารณะ


นพ.ศักดิ์ชัยกล่าวว่า จากการพิจารณาของ กสทช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ลดหย่อนค่าบริการสายด่วน สปสช.1330 โดยกรณีโทรจากโทรศัพท์บ้านลดลงเหลือ 1 บาท/ครั้ง จาก 3 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดเวลา) และโทรจากโทรศัพท์มือถือ ลดลงเหลือ 1 บาท/15 นาที จาก 0.42 บาท/นาที มี ผลในเดือนมกราคม 2562 นี้ ซึ่งจะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการโทรสายด่วน สปสช.1330 เหลือเพียงปีละ 686,676 บาท สามารถลดค่าโทรลงได้ถึง 776,642 บาท หรือร้อยละ 53.07


"บริการสายด่วน สปสช.1330 เป็นช่องทางสื่อสารสำคัญระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับประชาชน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากให้ข้อมูลหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้องกับประชาชนแล้ว ยังเป็น กลไกคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคการเข้าถึงบริการ ซึ่งช่วยขับ เคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตลอด 17 ปี ทั้งนี้ ผลจากการลดค่าบริการโทรสายด่วน สปสช.1330 นี้ จะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยิ่งขึ้น" เลขาธิการ สปสช.กล่าว.

Shares:
QR Code :
QR Code