‘สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา’ มอบความรักเด็ก-เยาวชน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ


'สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา' มอบความรักเด็ก-เยาวชน  thaihealth


อธิบดี สถ. ชวนมอบความรักให้เด็กและเยาวชน ร่วมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี มุ่งสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา


เมื่อวันที่ 14 ก.พ.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษาท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดตราด ร่วม กิจกรรม Work Shop การออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมี นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมด้วย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จ.ตราด


นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ว่า เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น ที่ในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อ.ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาร่วมให้คำแนะนำ และออกแบบการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ให้สามารถนำไปดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางของมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งท่าน อ.ดิสสกร ที่ได้นำแนวทางตามหนังสือเจ้านายยุวกษัตริย์ แนวทางการเลี้ยงลูกของสมเด็จย่า ที่สมเด็จย่าเลี้ยงลูกอยู่กับทราย ดิน น้ำ มาเป็นแนวคิดในการเริ่มทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่จะช่วยทำให้เด็กพบหนทางแห่งการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพราะการเล่นจะเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก เกิดความสามัคคีกัน ให้เด็กมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา และจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดี คือการได้เล่นนั่นเอง


"ในวันแห่งความรักนี้ ขอให้ทุกท่านมาร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ใช้กลไกของทุกคนในท้องถิ่นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเรา เพราะพลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขยายวงของการพัฒนาการศึกษาของให้มีความยั่งยืนและกว้างไกลต่อไป และให้ร่วมกันสร้างนิสัยให้เด็กรักสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคัดแยกขยะ ที่ใช้หลักการ 3Rs หรือ 3ช : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการในเรื่องการทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนตั้งแต่ในวัยเด็กนั่นเอง" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code